Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud

DatoFOR-2011-12-16-1282
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse16.12.2011
Sist endretFOR-2014-08-04-1069
EndrerFOR-2005-06-10-569
Gjelder forRingerike, Flå og Krødsherad kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.12.2011   kl. 15.10
KorttittelForskrift om Haverstingen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 aug 2014 nr. 1069.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et område som har særskilt betydning for naturmangfold i form av stor variasjon i skogtyper med rik lavflora og med forekomster av truede lavarter. I området fins blant annet gammel naturskog av gran med mye død ved, bekkekløft og velutviklet rik lavlandsskog av type sørboreal blandingsskog. Rik lavflora på gamle løvtrær utgjør spesielle naturtyper. Området er en frodig barskogli som er lite påvirket av moderne skogbruk.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Ringerike kommune: 310/1, 310/8,9, 311/5, 312/6, 312/7 og 312/16.

Krødsherad kommune: 214/1, 2014/3,6, 214/11, 215/2 og 215/14.

Flå kommune: 1/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4332 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Miljødirektoratet august 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

0Endret ved forskrift 4 aug 2014 nr. 1069.
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
7.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
5.Merking, rydding, utbedring og omlegging av eksisterende stier og skiløypetrase.
6.Motorferdsel for preparering av skiløype.
7.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a)vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 5.
b)øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
c)istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, jf. § 7 nr. 2.
d)merking, rydding, utbedring om omlegging av stier og løyper som nevnt i § 7 nr. 5.
e)beiting, jf. § 4 nr. 4. 
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 aug 2014 nr. 1069.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2005 nr. 569 om verneplan for barskog, vedlegg 6, fredning av Haverstingen naturreservat, Ringerike og Krødsherad kommuner, Buskerud.