Forskrift om Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-12-16-1300
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse16.12.2011
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1995-11-24-909
Gjelder forLevanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.12.2011   kl. 15.10
KorttittelForskrift om Rinnleiret naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et område med truet og nær truet natur og som har særlig betydning for naturmangfold, herunder kulturbetinget naturmangfold. Området omfatter et viktig våtmarksområde, og har verdifull vegetasjon, et spesielt rikt og interessant fugleliv og annet dyreliv.

Området har status som Ramsarområde og er således vurdert å ha internasjonal verdi som våtmarksområde. Området har spesielt stor betydning som trekk- og overvintringsområde for våtmarksfugl, og er en av landets største saltpåvirkede våtmarksområder. Samlet sett er Rinnleiret en stor og verdifull strandslette som er relativt intakt, og som har stor naturvariasjon og et meget variert naturmangfold, der det også inngår flere truede og nær truede arter. Det er registrert ca. 220 fuglearter i området, hvorav ca. 70 arter antas å ha hekket her. Sanglerke, storspove og vipe er blant de truede og nær truede fugleartene som hekker i området. Eksempler på truede og nær truede plantearter i området er liten vasskrans, busttjønnaks og krossandemat.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Verdal kommune: 275/3, 276/1, 276/41 og 277/72.

Levanger kommune: 253/1, 253/3,17, 256/1,5, 256/2, 256/3, 256/6, 256/37, 257/2, 262/8 og 262/18.

Naturreservatet dekker et areal på ca 2,327 km² , hvorav ca 1,2 km² er vannareal.

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:9000 datert Miljøverndepartementet desember 2011. Nøyaktige grenser for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger og Verdal kommuner, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til camping, teltslagning, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Bruk av utstyr i tilknytning til sport og friluftsliv, herunder drake, fallskjerm og lignende, er forbudt.
6.Oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bruk av skytevåpen er forbudt.
8.Hunder skal holdes i bånd.
9.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Beiting i henhold til godkjent skjøtselsplan, herunder nødvendig bruk av gjeterhund i perioden fra og med 2. august til og med 31. mars.
2.Skjellsanking til eget bruk.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Samling av rak.
5.Vedlikehold av eksisterende flomsikringsanlegg, unntatt i perioden fra og med 1. april til og med 1. august.
6.Vedlikehold av Låtrabekken, unntatt i perioden fra og med 1. april til og med 1. august.
7.Vedlikehold av eksisterende gjerder og dreneringer, unntatt i perioden fra og med 1. april til og med 1. august.
8.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
9.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyrelivet og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Forbudet gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.
2.Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
3.Motorferdsel på eksisterende vei frem til parkeringsplass ved informasjonstavle.
4.Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende vei og parkeringsplass.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4, 5 og 6
2.Etablering av nye anlegg i forbindelse med beiting, i henhold til godkjent skjøtselsplan.
3.Nødvendig bruk av gjeterhund i perioden fra og med 1. april til og med 1. august.
4.Nødvendige tiltak i forbindelse med friluftsliv (avfallshåndtering, mobilt toalett m.v.).
5.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 9.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.vedlikehold av eksisterende flomsikringsanlegg, jf. § 4 nr. 5,
b.vedlikehold av Låtrabekken, jf. § 4 nr. 6,
c.vedlikehold av eksisterende gjerder og dreneringer, jf. § 4 nr. 7,
d.drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 8,
e.oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 9 og § 7 nr. 5,
f.oppføring av nye gjerder, jf. § 7 nr. 1,
g.nødvendige tiltak i forbindelse med friluftsliv, jf. § 7 nr. 4.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24. november 1995 nr. 909 om Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag.