Forskrift om fredning av Tinnosbanen, Hjuksebø–Tinnoset i Jernbaneverkets og Rom eiendom AS' eie, Notodden og Sauherad kommuner, Telemark

DatoFOR-2011-12-22-1383
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse22.12.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden og Sauherad kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort29.12.2011   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fredning av Tinnosbanen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 22. desember 2011 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter jernbanestrekningen Tinnosbanen, Hjuksebø – Tinnoset, fra Hjuksebø stasjon km 135,849 (innkjør fra Notodden) til og med banens ende, Tinnoset stasjon.

Med virkning fra 6. januar 2008 heter hele strekningen fra Hjuksebø til og med Tinnoset, Tinnosbanen i Jernbaneverkets offisielle registre.

For Notodden stasjon omfatter fredningen hele stasjonsområdet med byggverk og anlegg i henhold til liste, samt det elektriske sporanlegget og sikringsanlegget med indre (stillverkstavle) og ytre (hovedsignaler og dvergsignaler) anlegg.

I tillegg omfatter fredningen jernbanespor til Notodden første stasjon ved nåværende Notodden kollektivterminal.

Videre omfattes restene av jernbanelegemet ved Tinnosbanens brygge i Tinnesandbukta ved Heddalsvatnet, i Jernbaneverkets og Rom Eiendom AS sitt eie. Her menes:

-Sporrester, trase og kulvert ved bekkekryssingen i vestre del av overnevnte område.
-Sporrester og trase beliggende ca. 20–30 meter i avstand og tilnærmet parallelt med vannkanten ved Heddalsvatnet i østre del av området. Se kartvedlegg.

Fredningen omfatter jernbanelegemet med underbygning, overbygning, kjøreledningsanlegg, signalanlegg, svingskive, broer, kulverter, stikkrenner, plattformer, forstøtningsmurer, samt faste installasjoner tilknyttet jernbanedriften innenfor og utenfor jernbanegjerdene (gjerdene som markerer jernbanens eiendomsgrenser).

Fredningen omfatter byggverkenes eksteriør og for noen byggverk, også interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar.

Nedenfor er opplistet byggverk som er omfattet og omfanget av fredningen av disse.

Listen refererer til kart utarbeidet av Riksantikvaren, september 2011. 

Notodden, km 145,72 – Gnr./Bnr. 243/18.

-Stasjonsbygning, fredes med eksteriør, samt stillverkstavle, som er fast inventar i rom for billettekspedisjon på plan 1.
-Godshus, fredes med eksteriør.
-Lokomotivstall, fredes med eksteriør.
-«Transformatorstasjon»/bolig, fredes med eksteriør.
-Vognvekthytte, fredes med eksteriør, interiør og fast utstyr/vognvekt.
-Snekkerverksted, fredes med eksteriør, samt interiør i smie.
-Materiallager, fredes med eksteriør.
-Skiftehytte, fredes med eksteriør og interiør. 

Storemo, km 155,67

-Venteskur, fredes med eksteriør og interiør. 

Grønnvollfoss, km 158,70 – Gnr./Bnr. 86/6.

-Venteskur, fredes med eksteriør og interiør.
-Signalhytte, fredes med eksteriør og interiør.
-Hvilebu (ruin), bygningens fundament fredes. 

Årlifoss, km 164,09

-Dresinbu, fredes med eksteriør og interiør. 

Rugholdt, km 167,39 – Gnr./Bnr. 127/5

-Venteskur, fredes med eksteriør og interiør. 

Tinnoset, km 175,12 – Gnr./Bnr. 125/7

-Telefonbu, fredes med eksteriør og interiør.
-Tralle/redskapsbu, fredes med eksteriør og interiør.
-Hvilebu, fredes med eksteriør.
-Vedbu, fredes med eksteriør og interiør.

Tekniske anleggsdeler knyttet til halvbomanleggene ved planovergangene Lienveien km 147,23, Morkkåsa km 157,85, Grønnvollfoss km 161,17 og Gransherad km 170,61 er unntatt fra fredningen.

II. Formålet med fredningen

Fredning av den opprinnelige Tinnosbanen, strekningen Tinnoset–Notodden har som formål å sikre og bevare ett ledd i Norsk Hydros transportsystem fra deres produksjon på Rjukan og ut til verdensmarkedet.

Videre er formålet å sikre og bevare Tinnosbanen som den første elektriske jernbane for normalt spor i Norge, åpnet 11. juli 1909 og elektrifisert i 1911.

Fredningen av jernbanestrekningen Notodden–Hjuksebø, har som formål å sikre banens historiske betydning som del av den tidligere Bratsbergbanen og som del av selve sluttsteinen i Norsk Hydros transportsystem fra deres produksjon på Rjukan og ut til verdensmarkedet.

Fredningen har også som formål å sikre at transportsystemet Rjukanbanen og Tinnosbanen, Tinnoset–Notodden, med jernbanefergene på Tinnsjøen, beholder sin kulturhistoriske tilknytning til det nasjonale jernbanenettet.

Fredningen av Tinnosbanen skal sikre dens jernbanetekniske karakteristika og hovedpreg.

Fredningen skal ivareta jernbanestrekningens infrastruktur med stasjoner, holdeplasser, gjerder, telefon-/telegrafkurs i luftstrekk, bygninger og innretninger for lasting, lossing, drift og vedlikehold, mv.

III. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens generelle bestemmelser om vedtaksfredete byggverk og anlegg fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å fjerne eller skade jernbanestrekningen, byggverkene, anleggene eller deler av dem.
2.Ombygging og utskifting av elementer som inngår i fredningen eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt. Unntak fra dette er ombygging og utskifting av hensyn til sikkerhet. I slike situasjoner skal det, så langt mulig tas hensyn til kulturminnenes verneverdi. Eventuelle tiltak skal så snart som mulig meddeles forvaltningsmyndigheten.
3.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset jernbanestrekningenes egenart og på en måte som ikke reduserer verneverdiene.
4.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom de kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra forvaltningsmyndigheten.
5.Nødvendige tiltak i forbindelse med jernbanedrift kan tillates etter dispensasjonssøknad til forvaltningsmyndigheten.
6.Tiltak i eventuelle nødssituasjoner, kan gjennomføres uten dispensasjon. I slike situasjoner skal det, så langt det er mulig, tas hensyn til kulturminnenes verneverdi. Eventuelle tiltak skal umiddelbart meddeles fylkeskommunen og Riksantikvaren.
7.Elektrifisering av jernbanestrekningen frem til Notodden kollektivterminal/Notodden første stasjon kan gjennomføres på en måte som ikke reduserer verneverdiene.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Eierne skal utarbeide en forvaltningsplan som beskriver hvordan fredningen skal følges opp i praksis. Forvaltningsplanen skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til fylkeskommunen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger rette myndighet etter denne forskrift.

VII. Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av bestemmelsene i kapittel III straffes etter kulturminneloven § 27.

VIII. Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks. 

lf-20111222-1383-01-01.jpg 

lf-20111222-1383-02-01.jpg 

lf-20111222-1383-03-01.jpg 

lf-20111222-1383-04-01.jpg 

lf-20111222-1383-05-01.jpg 

lf-20111222-1383-06-01.jpg 

lf-20111222-1383-07-01.jpg 

lf-20111222-1383-08-01.jpg