Forskrift om vern av Hengsåsen naturreservat, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2012-02-17-170
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse17.02.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort23.02.2012   kl. 14.30
KorttittelForskrift om Hengsåsen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. februar 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare naturtypene lågurt-lyngfurukalkskog og kalklindeskog, der førstnevnte er dominerende. Skogen har særlig betydning for naturmangfold og har høy naturvitenskapelig verdi. Området inneholder et høyt antall truede arter av sopp og enkelte truede insekter. Én soppart er endemisk.

Videre er formålet med vernet å sikre kulturmiljøverdiene i området som historisk særlig er knyttet til funksjonene kongelig sommerresidens, folkepark og friluftsområde.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/1 i Oslo kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 166 daa.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet februar 2012. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre natur- og kulturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Camping og teltslagning er forbudt.
6.Bålbrenning og bruk av grill er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Fjerning av platanlønn.
3.Vedlikehold av bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
4.Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner og kulturmiljøer som skjer i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
5.Oppsetting av skilt, informasjonstavler og parkmøbler, og gjennomføring av mindre informasjons- og tilretteleggingstiltak som kan fjernes uten å etterlate spor av betydning og som skjer i samsvar med forvaltningsplan, jf § 10.
6.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturmiljøet.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Forbudet gjelder også bruk av modellfly.
2.Utenfor eksisterende veier og merkede stier er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels-, vedlikeholds- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Kjøring langs eksisterende veier til eiendommene på Hengstrand og Husmannsplassen Hengsåsen.
2.Nødvendig motorferdsel ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppmerking og etablering av nye stier.
2.Tiltak for å fjerne fremmede organismer som truer verneformålet og verneverdiene.
3.Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7.
4.Tilbakeføring av deler av kulturmiljøet på grunnlag av en dokumentert tidligere situasjon, og som skjer i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
5.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, samt ved oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skjøtsel og vedlikehold nevnt i § 4 nr. 2 – 5.
7.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter og tiltak det gis dispensasjon til med hjemmel i nr. 1 – 2.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel og vedlikehold

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en felles forvaltningsplan for Dronningberget og Hengsåsen naturreservater vernet med hjemmel i naturmangfoldloven og Bygdøy kulturmiljøfredning med hjemmel i kulturminneloven. Planen skal bl.a. inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel, vedlikehold og eventuell tilbakeføring av deler av naturmangfoldet og kulturmiljøet, jf. naturmangfoldloven § 47. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 11.Forholdet mellom naturmangfold og kulturmiljø

Dersom det ved forvaltningen av verneområdet oppstår motstrid mellom naturverdiene og kulturmiljøverdiene skal naturverdiene ha forrang.

§ 12.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.