Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Fræna kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-03-08-215
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse08.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2009-05-07-504
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort15.03.2012   kl. 15.30
KorttittelForskrift om høve til storviltjakt, Fræna

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsett av Fræna kommune ved viltnemnda 8. mars 2012 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

I

Det er høve til jakt etter elg, hjort og rådyr i Fræna kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyver går fram av tabellen:

Kommune/
Del av kommune
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Fræna16 000750500

III

Denne forskrift tek til å gjelde straks. Samstundes blir forskrift 7. mai 2009 nr. 504 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Fræna kommune, Møre og Romsdal oppheva.