Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lindesnes kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2012-03-13-277
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse13.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-05-11-1206
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort04.04.2012
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av teknisk styre i Lindesnes kommune 13. mars 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Lindesnes kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal daaHjort: Minsteareal daaRådyr: Minsteareal daaBever: Minsteareal Daa
Hele kommunen400050005002500

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 11. mai 2010 nr. 1206 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lindesnes kommune, Vest-Agder.