Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-10-317
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse10.04.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort19.04.2012   kl. 14.40
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Trysil

Hjemmel: Fastsatt av Trysil kommune 10. april 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 3, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Trysil kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.