Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Verran kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2012-04-11-421
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2012
Sist endret
EndrerFOR-2010-09-16-1261
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort16.05.2012   kl. 13.45
KorttittelForskrift om storviltjakt, Verran

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Grønn nemnd i Verran kommune 11. april 2012 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Verran kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og utstedelse av fellingstillatelse settes til:

OmrådeElg daaHjort daaRådyr daa
Strømnestangen/Saugestad avgrenset av FV 720 og Beitstadtunet7004 000500
Malm tildelingsområde3 00020 0008 000
Vada Indre og Vada Ytre/Kjerkreit tildelingsområder3 0004 0002 000
Ytre Verran tildelingsområde3 0004 0008 000
Øvrige tildelingsområder3 0008 0008 000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 16. august 2010 nr. 1261 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Verran kommune, Nord-Trøndelag