Forskrift om utvidet jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-18-380
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse18.04.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort03.05.2012   kl. 14.55
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på bever, Rendalen

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Rendalen kommune 18. april 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Rendalen kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.