Forskrift om vern av Fulufjellet nasjonalpark, Trysil kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-04-27-365
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse27.04.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§35, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort27.04.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Fulufjellet nasjonalpark, Trysil

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. april 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35, § 62 og § 77. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med Fulufjellet nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog.

Videre er formålet med nasjonalparken å ta vare på:

-et inngrepsfritt skog- og fjellområde som en del av et stort, helhetlig og særpreget økosystem i grensetraktene
-storslåtte landskapsformer bl.a. med særpregede og blokkrike juv
-naturmangfoldet med et egenartet plante-, sopp- og dyreliv, herunder innslag av høyereliggende barskog med naturpreg, og med arter som; sjokoladekjuke og sibirkjuke
-kulturminner.

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 2.Geografisk avgrensning

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.: 9/1, 9/6, 9/7, 9/12, 9/14, 9/15, 9/29, 9/64, 9/85, 9/121, 9/122, 9/123, 9/124, 9/158, 9/160, 9/348, 9/368, 9/427, 9/654, 9/655, 10/8, 11/4, 11/5, 11/25, 11/40, 12/9.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 82,5 km² . Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:70 000, datert Miljøverndepartementet april 2012. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I nasjonalparken skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 

1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, bryting av stein, mineraler og fossiler og fjerning av større stein og blokker, mineraler og fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier og løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i punkt 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer, klopper og skilt.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som går tapt ved brann eller naturskade.
b)Ombygging og mindre utvidelser av bygninger
c)Bygging av bruer og legging av klopper.
d)Oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til forvaltningsplanen.
e)Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
f)Bruksendring av eksisterende bygninger.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, er vernet mot all skade og ødeleggelse. Planting og såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i 2.1. er ikke til hinder for:
a)Beiting.
b)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Hogst av ved til buer, hytter og setrer som ligger i nasjonalparken. 
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2 Bestemmelsene i punkt 3.1 er ikke til hinder for:
a)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.
b)Kalking av vassdrag som er nødvendig for å reetablere eller hindre at en art dør ut. I forvaltningsplanen skal det fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.

5.3 Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, samt traséer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

5.5 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

5.6 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern-, toll- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt.

6.2 Bestemmelsene i pkt. 6.1. er ikke til hinder for:
a)Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, rednings-, brannvern-, toll- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvelseskjøring.
b)Forsvarets nødvendige lavflyging.
c)Motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet for verneområdet i forkant av kjøringen.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre for formål nevnt i punkt 6.2.a.
b)Nødvendig transport av ved, varer, utstyr m.m. til buer og hytter i verneområdet. Transporten skal primært skje ved bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy.
c)Nødvendig transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger. Transporten skal primært skje ved bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy.
d)Transport inn i verneområdet av saltsteiner. Transporten skal primært skje ved bruk av beltekjøretøy på snødekt mark.
e)Bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort.
f)Nødvendig transport i forbindelse med vedhogst etter punkt 2.3. Transporten bør primært skje ved bruk av beltekjøretøy på snødekt mark.
g)Oppkjøring av skiløype til riksgrensa på Brynflået og andre skiløyper i samsvar med forvaltningsplan. 
7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Støy

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.