Forskrift for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2012-06-13-778
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse13.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§3, FOR-1988-05-15-356-§5
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om motorisert ferdsel i utmark, Kongsberg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 13. juni 2012 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd og § 5, jf. forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 og § 5.

§ 1.Generelle bestemmelser

Tillatelser gitt med hjemmel i disse forskriftene vil bli inndratt dersom de misbrukes.

§ 2.Forskrifter for luftfartøyer

Det tillates start og landing med sjøfly på Lågen mellom Jernbanebrua og Bevertangen som ledd i næringsvirksomhet, fram til og med sommersesongen 2015. Samlet antall flyvninger for en sommersesong settes til 20, men kan reduseres administrativt for den enkelte sesong om Rådmannen finner det påkrevet av hensyn til forurensningsfare, beboere eller øvrige brukere av strekningen.

Det kan startes mandag til fredag fra kl. 7 til kl. 18, lørdag fra kl. 8 til kl. 13. På søn- og helligdager tillates ikke start. Det kan landes hver dag innen kl. 22.

Beskjed om når det startes og landes, og flyets kjennetegn, framgår av flyets loggbok, som det innleveres kopi av til kommunen ved sesongens slutt.

Nevnte strekning av Lågen er mye brukt til rekreasjonsformål. Det pålegges å ta spesielt hensyn til og være ekstra oppmerksomme på dette under flyvningene.

Start og landing fra Bevertangen til Jondalselvas utløp i Lågen tillates ikke pga. forurensningsfare for drikkevannsforsyningen.

Etter sommersesongen 2015 tillates ikke start og landing med sjøfly på strekningen fra Jernbanebrua til Jondalselvas utløp i Lågen, av hensyn til støy og forurensningsfare.

§ 3.Forskrifter for motorfartøyer

Ferdsel med motorfartøyer er forbudt, med unntak av følgende:

a.Grunneiere og andre som kan dokumentere tilsvarende rett til å bruke båt, kan bruke påhengsmotor på innsjøer som er 2 km² eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 km² dersom disse inngår som del av et farbart vassdrag.
b.På innsjøer mindre enn 2 km² kan motorfartøy brukes:
-Av fiskeforeninger og grunneiere som selger fiskekort, og som utfører kultiveringstiltak i offentlig regi, når det inngår som en nødvendig del av kultiveringsarbeidet.
-Til transport av materialer og utstyr til bygging i samsvar med byggetillatelse eller tilsvarende bestemmelser for oppføring av driftsbygninger eller mindre byggearbeider etter pbl § 20-2 bokstav a og b.

I begge tilfeller skal ferdselen begrenses til det strengt nødvendige, varighet og tidspunkt kan avgjøres administrativt.

§ 4.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft så snart de er vedtatt av kommunestyret.

Retningslinjer

Videre angis følgende retningslinjer for praktisering av de nasjonale forskrifters § 6 hva gjelder følgende grupper: 

For motorkjøretøy

a.Tillatelse for fastboende som i ervervsmessig øyemed vil utføre transportoppdrag med snøscooter:
-Søknader med oppgave over hvilke oppdrag som vil bli tilbudt, og hvilke områder en vil dekke, må være kommuneadministrasjonen i hende innen 30. september hvert år det er kommunevalg. Søknadene behandles samlet i Utvalg for miljø og utvikling eller dets etterfølger, og avgjøres prinsipielt for hele kommunestyreperioden. Søkeren plikter å føre og oversende kommunen årlig kjørebok med oppgave over når, hvor, hvor langt og for hvem det ble kjørt. Dersom forskriftsmessig kjørebok innsendes, er tillatelsen å betrakte som forlenget år for år resten av kommunestyreperioden. Søker plikter å ha med tillatelse og forevise den på forlangende av politi og andre oppsynsmyndigheter.
b.Tillatelse til bruk av snøscooter for funksjonshemmede:

Administrativt kan det tildeles maksimalt fire turer i løpet av maksimalt tre måneder, på følgende vilkår:

-Det må foreligge legeerklæring.
-Det må godtgjøres at leietransport ikke kan brukes.
c.Tillatelse til bruk av snøscooter til transport av bagasje til hytte med avstand over 2,5 km til brøytet vei.

Administrativt kan det tildeles maksimalt fire turer i løpet av maksimalt tre måneder, under forutsetning at det er godtgjort at leietransport ikke kan brukes.

d.Søknader etter de nasjonale forskrifters § 50 gruppeturer på snødekket mark for definerte grupper, delegeres Utvalg for miljø og utvikling eller dets etterfølger.

Eiere av skogeiendommer under 25 daa produktiv skogareal kan avvirke dem ved hjelp av motorkjøretøy bare dersom det foreligger en forstfaglig avvirknings- og driftsplan godkjent av skogbrukssjefen.

Entreprenører og håndverkere som kan ha behov for å bruke motorkjøretøy på barmark i yrkesmessig sammenheng, må ha søkt innen 30. september det året det er kommunevalg. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de tilfeller en kan få slike behov, og tillatelse kan gis for inntil en hel valgperiode. Ved oppstått konkret behov skal det sendes inn en søknad som beskriver årsaken, vedlagt et kart over omsøkt trase, varighet og hva type motorkjøretøy det er tale om. Søknadene avgjøres administrativt. Praksis skal være streng, hovedregel er transport på vinterføre, eller helikoptertransport. Eventuell kjøring skal såvidt mulig skje etter eldre kjørespor. Er det mulighet for leiekjøring, skal hovedregel være at denne skal brukes.