Forskrift om utvida jakttid for elg fra og med jaktåret 2012 til og med jaktåret 2016, Telemark

DatoFOR-2012-08-21-815
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse21.08.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forTelemark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort23.08.2012   kl. 14.10
KorttittelForskrift om utvida jakttid for elg, Telemark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Telemark fylkeskommune 21. august 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

I

Jakttiden for elg utvides fra og med 1. november til og med 30. november i samtlige kommuner i Telemark fra og med jaktåret 2012 til og med jaktåret 2016.

I Fyresdal kommune, for valdene Fjellgardane og Roan, er det adgang til å felle skadegjørende trekkelg i perioden fra og med 1. januar til og med 31. januar i jaktårene 2012 og 2013.

II

Det skal tas hensyn til annet friluftsliv, spesielt i helgene (lørdag og søndag) i bynære strøk.

Både kommuner, grunneiere, jaktlag, vald og lokale jegerforeninger skal arbeide aktivt for å praktisere samjakt for storvilt/småvilt.

Kommunene skal årlig rapportere praksis for samjakt til fylkeskommunen og utvikle informasjonen på sine nettsider om jakttider av hensyn til andre brukergrupper. Dette kan legges til grunn for en eventuell videreføring av utvidet jakttid for elg etter jaktåret 2016.

Ordningen med jakt på trekkende skadegjørende bestander av elg i deler av Fyresdal skal evalueres etter endt jakt (jaktåret 2013), og resultatet skal foreligge før en eventuell ny søknad om vinterjakt fremmes for fylkeskommunen.

Fylkeskommunen kan når som helst i løpet av jakttidsperioden 2012–2017 oppheve ordningen med utvida jakt for hele eller deler av fylket dersom det viser seg å medføre særlige ulemper for andre brukere av utmarka.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. mars 2017.