Forskrift om utvidet jakttid for elg i deler av Vestfold

DatoFOR-2012-09-20-900
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse20.09.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort27.09.2012   kl. 14.50
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for elg, Vestfold

Hjemmel: Fastsatt av Vestfold fylkeskommune ved fylkesrådmannen 20. september 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på elg er å imøtekomme særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov.

§ 2.Utvidet jakttid

Jakttiden for elg utvides fra og med 1. november til og med 30. november i alle vald som er med i Elgregion Drammen Sør i Sande, Svelvik, Hof og Holmestrand kommuner.

Jakttiden for elg utvides fra og med 1. november til og med 30. november i alle vald som er med i Eikern/Lågen elgregion i Hof og Holmestrand kommuner.

Jakttiden for elg utvides fra og med 1. november til og med 30. november i alle vald i Larvik kommune og i den delen av Hedrum elgvald som strekker seg inn i Andebu og Sandefjord kommuner.

Jakttiden for elg utvides fra og med 1. november til og med 30. november i alle vald i Lardal kommune.

Jakttiden for elg i Nøtterøy kommune er fra og med 19. oktober til og med 14. november.

§ 3.Vilkår

Fylkesrådmannen kan oppheve denne forskrift dersom utvidelsen medfører særlige ulemper for andre brukere av utmarka.

Utvidelsen forutsetter at det tillates samjakt (småvilt- og rådyrjakt sammen med storviltjakt) fra senest to uker etter jaktstart for elg i alle områder med utvidet jakttid. Det må utvises særlige hensyn til andre brukere av utmarka, spesielt i bynære strøk, langs turstier og i områder med konsentrert hyttebebyggelse.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.