Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås, Vestfold

DatoFOR-2012-10-23-981
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse26.07.2013 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort25.10.2012   kl. 13.50
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for kanadagås, Vestfold

Hjemmel: Fastsatt av Vestfold fylkeskommune ved fylkesrådmannen 23. oktober 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på kanadagås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og å redusere bestanden.

§ 2.Utvidet jakttid

Jakttid på kanadagås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid i perioden fra og med 26. juli til og med 9. august i jaktsesongene 2013–2017. Utvidelsen gjelder hele Vestfold fylke. Det er kun tillatt å jakte på dyrket mark og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.

§ 3.Vilkår

Fylkesrådmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

Tidligere jaktstart på kanadagås skal så langt det er mulig ikke komme i konflikt med utøvelsen av grågåsjakt i områder hvor grågås oppholder seg i samme biotop som enten stripe- eller kanadagås.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 26. juli 2013 og gis varighet til 31. mars 2017.