Forskrift om endring i forskrift om fredning av pattedyr og fugler, Kirkeneshalvøya, Sør-Varanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2012-10-29-1032
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1961-10-20-5
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572
Kunngjort08.11.2012   kl. 15.30
KorttittelEndr. i fredning av pattedyr mv. Kirkeneshalvøya

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 29. oktober 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 77, jf. delegeringsvedtak 3. juli 1987 nr. 572.

I

I forskrift 20. oktober 1961 nr. 5 om fredning av pattedyr og fugler, Kirkeneshalvøya, Sør-Varanger kommune, Finnmark gjøres følgende endring: 

Del I nr. 1 skal lyde:

1.I henhold til lov 1. desember 1954 om naturvern § 1 1. ledd, skal alle pattedyr og fugler være fredet hele året på statens grunn på Kirkeneshalvøya i Sør-Varanger herred, Finnmark fylke.

Med Kirkeneshalvøya menes i denne forbindelse området mellom Pasvikelva og Langfjorden begrenset i sør av en linje fra nordvestre hjørne av Boris Gleb (grensemerke 192) over Bjørnevatnet langs Bjørnelva til Langfjorden.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.