Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2012-11-21-1302
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse21.11.2012 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for gås, Farsund

Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 21. november 2012 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på kanadagås og stripegås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og for å holde bestanden under kontroll.

§ 2.Jakttid på kanadagås og stripegås utvides med 15 dager i forkant og med 2 måneder i etterkant av ordinær jakttid i Farsund kommune. Jakttiden er fra 26. juli til og med 23. februar. I perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 04.00 til kl. 10.00.
§ 3.Den tidlige jaktstarten har ingen betydning for det generelle unntaket som gjelder for den frie jakten på hav og fjord fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. Denne jakta vil som før starte 10. september.
§ 4.Fylkesrådmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.
§ 5.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.