Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark, Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, Nordland

DatoFOR-2012-12-14-1314
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013, FOR-2013-05-31-571
Endrer
Gjelder forGildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§35, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Láhko nasjonalpark

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 15. mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 31 mai 2013 nr. 571.

§ 1.Formål

Formålet med Láhko nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster som er uten tyngre naturinngrep.

Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på:

-geologiske landskapsformasjoner herunder det største sammenhengende areal av alpin karst i Norge med tilhørende grotter
-variasjonsbredden av naturtyper, med viktige lokaliteter av kalksjøer, herunder kransalgesjøer med et nasjonalt kjerneområde for kransalger – arter og genetisk mangfold, inkludert et svært rikt planteliv med en rekke truede og nær truede arter, herunder viktige utpostlokaliteter av de truede fjellplantene grønlandsstarr og nordlig tinderublom, samt de truede kransalgeartene kanadaglattkrans og gråkrans.

Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

0Endret ved forskrift 31 mai 2013 nr. 571.
§ 2.Geografisk avgrensning

Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.:

Gildeskål kommune: 93/1, 93/2

Meløy kommune: 90/1

Beiarn kommune: 73/1 og 72/1.

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 188 km² .

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:30 000, datert Miljøverndepartementet desember 2012. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmangfold eller kulturminner finne sted, med mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 

1. Landskapet

1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, opplag av båter, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, oppdemminger, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging boring, bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av større stein og blokker, fjerning og ødeleggelse av biologisk og geologisk materiale i grotter, drenering og annen form for tørrlegging og nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:

a)Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b)Vedlikehold av stier, skilt, bruker, klopper og liknende i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
c)Oppsetting av midlertidige gjerder i landbruket og reindrifta som skal stå en sesong.
d)Lagring av stolper og netting/duk i forbindelse med gjerding i jordbruk eller reindrift. 

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

a)Ombygging og mindre utvidelse av bygninger i samsvar med retningslinjer i forvaltningsplanen, jf. § 5.
b)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
c)Oppsetting av skilt langs merka stier i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan, jf. § 5.
d)Oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift.
e)Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
f)Vintermerking av skiløype etter trase angitt i forvaltningsplanen, jf. § 5.
g)Oppføring av gjeterhytte i Vegdalen for landbruksnæringa i Beiarn
h)Opplag av båter i samsvar med forvaltningsplan.
i)Oppgradering eller fornyelse av sperredam mellom Lille og Store Sandvatn som ikke fører til endringer i dagens vannføring/dagens variasjon i vannstanden.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 

2. Plantelivet

2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjonen, herunder karplanter, moser, sopper og lav, er vernet mot all skade og ødelegging. Vernet omfatter også døde busker og trær. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1 er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e)Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel, for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
f)Uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.

2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Hogst av ved til hytter og gammer i nasjonalparken i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan.

2.4 Regulering av beiting

Miljødirektoratet kan ved særskilt forskrift forby beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. 

3. Dyrelivet

3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. Miljødirektoratet kan, ut fra verneformålet eller behovet for referanseområder der vanlig jakt ikke forekommer, bestemme at dyrelivet i hele eller bestemte soner av verneområdet skal være totalfredet mot slik jakt. Miljødirektoratet kan på samme måte unnta enkelte arter fra vanlig jakt.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:

a.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere, på lokaliteter som angitt i forvaltningsplanen. 

4. Kulturminner

4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel

5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, berggrunn, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.

Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.

5.3 Sykling og organisert bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er kun tillatt på eksisterende stier og kjørespor.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.

5.5 Omlegging av stier

Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av stier og løyper.

5.6 Generelle unntak for ferdsel

Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel

6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:

a)Motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b)Forsvarets nødvendige lavtflyging i perioden f.o.m. 15. september t.o.m. 1. juli.
c)Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift.

Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.

d)Motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe og tamrein i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring i tråd med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan.
e)Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende kraftanlegg. Ferdselen bør primært skje med beltekjøretøy på vinterføre. Traseer for slik kjøring fastsettes i forvaltningsplan, jf. § 5.
f)Motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

a)Øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 6.2 a).
b)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold, i samsvar med retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan.
c)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.
d)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter i området og til gammen i Kvitsteindalen i samsvar med godkjent forvaltningsplan.
e)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger.
f)Bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift i samsvar med forvaltningsplan.
g)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for snømåling i forbindelse med eksisterende kraftkonsesjoner.
h)Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre for merking og fjerning av merking av løype nevnt i pkt. 1.3 f) i samsvar med forvaltningsplan.
i)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av båter.
j)Bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget langs gammel anleggsveg fra Namnlaus til Nedre Navarvatnet for transport av nødvendige varer og materiell til Røde Kors Hjelpekorps sitt kurssted i samsvar med forvaltningsplan.
k)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport av varig bevegelseshemmede til egen hytte i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 5.
l)Bruk av helikopter i forbindelse med utsetting av fisk som er del av konsesjonsvilkår ved kraftutbygging.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser med grunnlag i godkjent distriktsplan etter reindriftsloven slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning

7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Bruk av sand og liknende til snøsmelting.

7.3 Støy

Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly, motordrevet isbor o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndighetene bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 8.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.