Forskrift om vern av Ilene naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2012-12-14-1315
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1981-10-02-4745
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Ilene naturreservat, Tønsberg

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37, § 62 og § 77. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et våtmarksområde med sitt natur mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også en særskilt naturvitenskapelig betydning som referanseområde og har særskilt betydning for trekkende fugl langs Oslofjorden.

Videre er formålet med naturreservatet å ta vare på:

-de truede naturtypene aktivt marint delta og sørlig strandeng, og de viktige naturtypene ålegraseng, strandeng og strandsump,
-det eneste litt større vassdrag i fylket som har beholdt sitt delta i opprinnelig tilstand
-beitede strandenger med spesielle plantesamfunn og fuglearter tilknyttet disse,
-gruntvannsområder som er viktige rasteplasser og tilholdssteder for vadefugl, ender, gjess og svaner
-strandsump med takrør som er viktige hekkeplasser, og tilholdssted for fugler tilpasset denne naturtypen.
§ 2.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

49/2, 49/3, 49/4, 50/3, 50/10, 51/1, 1012/11 og 1012/150 i Tønsberg kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1084 dekar, hvorav ca. 327 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet desember 2012. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tønsberg kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, bøyelegging, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt, likeså oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering.
5.Det er forbudt å gjøre opp åpen ild, herunder å bruke grill.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Beiting.
4.Vedlikehold av beiter med manuell fjerning av kratt og ugrass.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
8.Bruk av eksisterende strandrett, fiskerett og båtrett i samme utstrekning som tidligere, herunder bruk og vedlikehold av eksisterende brygger på Hogsnes og Smørberg, og steinbrygga utenfor Holmen på Jarlsberg.
9.Drift og vedlikehold av farled til Tønsberg Havn, herunder av eksisterende sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner.
10.Bruk av eksisterende rett til tømmerlegg, utislag og slep av tømmer for borttransport.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.
3.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
4.Vannsport, herunder bruk av vannskuter, vannski, seilbrett, kiting, paragliding o.l. er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Ferdsel med alle typer båt i farleden til Tønsberg Havn.
5.Ferdsel med båt, herunder med motorbåt, til og fra eksisterende brygger på Hogsnes og Smørberg, og steinbrygga utenfor Holmen på Jarlsberg. Slik ferdsel skal skje korteste vei mot farleden.
6.Motorferdsel i forbindelse med ervervsmessig fiske og fangst med merkeregistrert fartøy i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Nye dreneringstiltak i tilliggende jordbruksarealer.
2.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Utvidelse av farled til Tønsberg Havn, herunder utdyping/utviding ved mudring, og oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs.
4.Mudring av adkomst til steinbrygga ved Holmen.
5.Å opparbeide faste fiskeplasser på nordsida av Aulielva fra tidligere reservatgrense og oppstrøms. Plassering, utforming og antall fastlegges i forvaltningsplan.
6.Organisert padling og roing til og fra treningsbane i Aulielva, samt bruk av motorbåt som følgebåt ved slik ferdsel.
7.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
8.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 7 og § 7 nr. 8.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 6.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter og tiltak som det gis dispensasjon til med hjemmel i § 7 nr. 3 og 4.
13.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende rett til tømmerlegg, utislag og slep av tømmer for borttransport.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av naturreservatet.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. oktober 1981 nr. 4745 om fredning for Ilene naturreservat, Sem kommune, Vestfold.