Forskrift om vern av Presterødkilen naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold

DatoFOR-2012-12-14-1316
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse14.12.2012
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1985-06-28-1354
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om Presterødkilen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res 14. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37, § 62 og § 77. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et våtmarksområde med sitt naturmangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt naturvitenskapelig betydning som referanseområde, har særskilt betydning for trekkende fugl langs Oslofjorden.

Videre er formålet med naturreservatet å ta vare på:

-de viktige naturtypene strandeng og strandsump, inkludert brakkvassmudderflate
-en grunn fjordarm i hvor store mudderflater blottlegges ved lavvann
-gruntvannsområder som er viktige viktige rasteplasser og tilholdssteder for vadefugl, ender, gjess og svaner
-strandsump med takrør som er viktig hekkeplass og tilholdssted for fugler tilpasset denne naturtypen.
§ 2.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

151/1, 151/2, 154/1, 154/3, 154/6, 154/11, 154/14, 154/27, 154/30, 154/50, 154/70, 154/230, 155/1, 1006/6, 1006/7, 1006/10, 1006/15, 1006/16, 1006/203, 1006/229, 1007/5, 1007/11 og 1008/6 i Tønsberg kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1087 dekar, hvorav ca. 237 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet desember 2012. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Tønsberg kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, bøyelegging, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt, likeså oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering.
5.Det er forbudt å gjøre opp åpen ild, herunder å bruke grill.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Beiting.
4.Vedlikehold av beiter med manuell fjerning av kratt og ugras.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
8.Bruk av eksisterende båtrett/bryggerett på Træleborgodden og på reservatets østside på strekningen fra og med gnr./bnr. 154/3 til og med gnr./bnr. 154/70, samt vedlikehold av bryggene. Disse enkeltretter bortfaller ved oppføring av fellesanlegg som nevnt i § 7 nr. 9.
9.Drift og vedlikehold av anlegg i forbindelse med tilliggende jord- og skogbruk, herunder kanaler og avløp som drenerer områder med naturlig fall til reservatet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
10.Vedlikehold av kommunale overløpsledninger, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
§ 5.Regulering av ferdsel

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 meter. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.
3.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
4.Vannsport, herunder bruk av vannskuter, vannski, seilbrett, kiting, paragliding o.l. er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.Ferdsel med båt, herunder med motorbåt, til og fra eksisterende brygger på Træleborgodden og på reservatets østside på strekningen fra og med gnr./bnr. 154/3 til og med gnr./bnr. 154/70. Slik ferdsel skal skje korteste vei mot farleden.
5.Motorferdsel i forbindelse med ervervsmessig fiske og fangst med merkeregistrert fartøy samsvar med gjeldende lovverk.
6.Ferdsel med alle typer båt i farleden til Tønsberg Havn.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med gjeldende lovverk.
2.Rydding av vegetasjon som er til ulempe for tilgrensende jordbruk eller annen næringsvirksomhet.
3.Utvidelse av farled til Tønsberg Havn, herunder utdyping/utviding ved mudring, og oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs.
4.Tiltak for skjerming mot veitrafikkstøy i reservatet fra RV 311.
5.Gjenopptakelse av beiting og nødvendige tiltak i denne forbindelse.
6.Framføring av enkel turveg i området.
7.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
8.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7.
9.Oppføring av fellesanlegg som erstatter eksisterende båt- og bryggeretter som nevnt i § 4 nr. 8.
10.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 7 og § 7 nr. 8.
11.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 6.
12.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
13.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter og tiltak som det gis dispensasjon til med hjemmel i § 7 nr. 2, 3, 4, 5 og 7.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av naturreservatet.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. juni 1985 nr. 1354 om fredning for Presterødkilen naturreservat, Tønsberg og Sem kommuner, Vestfold.