Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2012-12-19-1430
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2012
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort09.01.2013   kl. 14.25
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Hamar

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 19. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Hamar kommune, Hedmark.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabell:
Del av Hamar kommuneElg: Minsteareal i daa.Hjort: Minsteareal i daa.Rådyr: Minsteareal i daa.
Vang Almenning3 00020 000500
Resten av kommunen1 50020 000500
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves det som gjelder Hamar kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal og Os kommuner, Hedmark.