Forskrift om snøskuterløyper, Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2013-01-23-47
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse23.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-02-03-124
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort24.01.2013   kl. 16.00
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Alta

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 23. januar 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 22. januar 2013: 

Løype 1: Fra Tappeluft over Tappelufteidet via løype i Loppa kommune til Rivarbukteidet (med avstikker til Rivarbukt). Videre til Nasvann (med avstikker til Kovvatnets vestside)–opp Livllevággi til Livllevággegieratjávri. 

Løype 2: Fra Langfjordbotn ved Storeng og fra E6 vest for Parken Gård–Rundfjellets vestside–langs Skinnelva-Vesterkråvannan (535 og 562)–vann 598 på grensa til Troms–Bieranovlláláhko–Storsteinvann–Villreinvann–østover til sydøstsiden av høyde 759, der den møter løype 3–sydøstover på østsiden høyde 748 til Holmvatna–til Flomvann (5. Oaggujávri.), hvor den møter løype 4 og 5.

Avstikker fra sørsiden av Rundfjell til grensa mot Kvænangen kommune hvor løypa fortsetter i Kvænangen kommune. 

Løype 3: Fra Erdal i nordenden av Storvannet ved Talvik–Rundfjellmyra–langs gammel linje til Bydalen over Sørhøgda og sydvestover over Vassbotnelva–på sydsiden av Vassbotnelva forbi Konespennefjellet–vann 670–vann 607 til østsiden av høyde 759, øst for Villreinvann, der den møter løype 2. Sideløype fra Lille Bydalen over Čappesjávri, Gierddoidjávrrit/Stordalsvatna (vann 407, 377 og 376) og til Timetoppen hyttefelt.

Avstikker fra vann 377 mot sørsørøst til Røde Kors-hytta. 

Løype 4: Fra brua innerst på Mathisdalsveien–Setermyra*–Skrapdalsvann–Tverrelvvann–Rundvannet (2. Oaggujávri)–Flomvannet med forbindelse til løype 2 og 5.

Avstikker til Kåfjord JFFs hytte ved Fiskarvann (1. Oaggujávri).

*Avstikker: Omkjøringsløype rundt Setermyra merkes ved behov og kan benyttes etter særskilt kunngjøring.
 

Løype 5: Fra parkeringsplass ved Gampvannslia–Gampvannet–Vuossogálvárri (Glupskaret)–over Fielbmajohka–langs Čuorvunjohka–Čuorvunjávri–rundt Rávduoavi–Rávdujávri–Loahccajávri–ned Loahccavággi–Skoaojávri (Stuevann). Fra Stuevann–Galbmejávri–Diđnoiđvággi (Flintdalen)–Botnfrostvannet–ned til Flomvannet (5. Oaggujávri), hvor den møter løype 2 og 4.

Avstikker fra Loahccajávri til fylkesgrensa hvor den møter løype 5 i Kvænangen kommune. 

Løype 6: Fra Gargia–Beaskkáđas langs den gamle veien til kommunegrensa hvor løypa fortsetter i Kautokeino kommune. Avstikker fra Goastebatčorru til Čahppesjávri (Mustajávri). 

Løype 7: Fra Romsdal i Tverrelvdalen langs den gamle «skiferveien» til Detsika.

Avstikker fra «Bollohøyden» langs gammel vei opp Bollolia–videre sør for Gamasvannet til den møter løype 8 ved Gámasvárri. 

Løype 8: Fra Stilla bru–Gámasvárri–Stuorajávri–Joatkajávri–til Joatkajávri fjellstue.

Avstikker over Stilladalen sør for Svartberget til løype 11. 

Løype 9: Fra Joatkajávri fjellstue–over Roavvejávri–til Iešjávri (v/Vattaluokta) hvor løypa fortsetter i Kautokeino kommune. 

Løype 10: Fra Joatkajávri fjellstue–Njoaskejávrit–Øvre Stabbursdalsvann til kommunegrensa hvor den fortsetter i Porsanger kommune. 

Løype 11: Fra parkeringsplassen sør for «Nullpunktet» (bommen) i Stilla–Reaipusjavrazat–Nesvannet til Suopatjávri hvor den møter løype 14 i østenden av vannet. 

Løype 12: Fra løype 11 ved Nesvannet–langs gammel telefonlinje til kommunegrensa hvor den fortsetter i Porsanger kommune. 

Løype 13: Fra Storekorsnes–Lilleelvas utspring–Nyvoll. Fra Nyvoll–Skarfedalen–Skillefjordvannene–Bollevann–bajimus Fielvuonjávri (294)–vann 288 og 330–Vigdejávrrit (forbindelse løype 16)–sør for Halvorhaugen til toppen av eidet mellom Komagfjord og Korsfjord–nord for Kufjellet (285) til Lamvik.

Avstikker fra Halvorhaugen og ned til Komagfjord.

Avstikker fra Girenjarga vest for Jamnetuva til Lielvvannet. 

Løype 14: Fra Nikkihompen langs E6 til parkeringsplass ved Niibeluoppal–Nikkujavri–Ánnejávri–Annevarri–Stuorračohka til Láttejávri–Geardušjávrit–Øvre Sørelvvann–Flatvann–Márttejávris østside–bøyer så sørover til østenden av Ramlevann–vann 404 og til løype 11 på Suohpatjávri.

Sideløype fra Stuorračohka ned Ulvelia til Rafsbotn. 

Løype 15: Fra Laukeng i Lille Lerresfjord–opp Lerresfjorddalen til kommunegrensa, hvor den fortsetter i Kvalsund kommune. 

Løype 16: Fra Elvebukta i Store Lerresfjord–Snártaljávri–Vigdejávri (hvor den møter løype 13). Sideløype fra Snártaljávri til Nastejávri. 

Løype 17: Fra idrettsplassen i Kviby–Kvanndalsvannet–Voinastanjávrit–Liksebiđđinjávri–Holevannet– Raššajávri–via Veivannets vestende til Skillefjordvannene og inn på løype 13. 

Løype 18: Fra Midtstua, sydover langs Autsivann, parallelt med riksveien til kommunegrensa, hvor den fortsetter i Kautokeino kommune. 

Løype 19: Fra Isnestoften langs ubrøytet veg til Áilegas–videre over Olavannet til Klakketuvvannet.

§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. februar 2010 nr. 124 om snøskuterløyper, Alta kommune, Finnmark.