Forskrift om vern av Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus

DatoFOR-2013-01-25-79
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1981-09-04-4787
Gjelder forAurskog-Høland kommune, Akershus
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Storfelten naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende område med lite påvirka myr og barskog. Området har særlig pedagogisk og naturvitenskapelig verdi som et representativt område i den sørboreale regionen. Området består av store arealer med myr og våtmark og med tilgrensende rygger og koller med skog, og utgjør viktige leveområder for fugl knyttet til våtmark. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 163/3 og 163/4 i Aurskog-Høland kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7153 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog-Høland kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus fylker, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
8.Utsetting av saltsteiner.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Preparering av skiløype med løypemaskin langs trasé inntegnet på vernekartet, etter standarden på vernetidspunktet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, arrangementer mv.).
2.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
4.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.
5.Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrasé.
6.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn-/utløpsbekker mot forsuring.
7.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd nr. 2.
8.Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
9.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
b.vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 5.
c.vedlikehold, utbedring og omlegging av skiløypetrasé, jf. § 7 nr. 5.
d.gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade, jf. § 7 nr. 8.
e.utsetting av saltsteiner jf. § 4 nr. 8.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september 1981 nr. 4787 om fredning for Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus.