Forskrift om vern av Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold

DatoFOR-2013-01-25-82
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1993-07-09-698
Gjelder forAremark og Halden kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Lundsneset naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et barskogsområde som representerer et furuskogdominert utsnitt av sin naturgeografiske region med de landskap, terrengformer, vegetasjonstyper og vegetasjonsgradienter som tilhører regionen. Formålet er også å bevare en innsjø med en karakteristisk fuglefauna, bl.a. hekkende fiskeørn og storlom. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

Aremark kommune: 37/1,2,3,4,5, 37/8, 37/13,14,15,16 og 37/46

Halden kommune: 222/1,2, 222/3,4 og 227/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 26 050 dekar, herav ca. 5650 dekar vannareal. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:35 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
4.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
5.Etablering av båtplasser er forbudt.
6.Bålbrenning i strandsoner er forbudt.
7.Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og matsopp.
2.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
3.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
4.Beiting.
5.Bålbrenning utenom strandsoner med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Vedlikeholdsrydding på etablerte poster i samband med jakt på hjortevilt og vedlikehold av eksisterende jakttårn.
7.Vedlikehold av veier til Lille Sandvik, Store Sandvik og Hallerødseter.
8.Fortøyning og opptrekking på land i Bjørndalsbukta av en båt i tilknytning til bruken av Hallerødseter.
9.Oppsetting av mobile jakttårn på gnr. 227 bnr. 1, Hallerød, f.o.m. 14 dager før jaktstart. Tårnene skal tas ned senest 14 dager etter avsluttet jakt.
10.Vedlikehold av eksisterende pumpeanlegg på Hallerød og uttak av vann fra Hallerødelva i forbindelse med eksisterende pumpeanlegg.
11.Vedlikehold av lovlig oppførte bygninger og brygger.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

1.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende veier.
3.I en sone i Søndre Boksjø, inntegnet på vernekartet, er all ferdsel forbudt i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
2.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
3.Nødvendig motorferdsel på veiene til Hallerødseter og Store og Lille Sandvik for grunneieren på Hallerød og den grunneieren gir tillatelse i forbindelse med vedlikehold av de nevnte veiene, jakt på hjortevilt og bruk av Hallerødseter og etablerte båtfester.
4.Nødvendig ferdsel med motorbåt på Søndre Boksjø i forbindelse med drift av turisthytta i Budalsvika, utenom ferdselsforbudssonen nevnt i § 5 nr. 3.
5.Bruk av en båt med påhengsmotor inntil 6 hk for grunneieren på Hallerød sør for grenselinje for motorbåtferdsel på vernekartet og utenom ferdselsforbudssonen nevnt i § 5 nr. 3 i perioden med ferdselsforbud.
6.Bruk av inntil fire båter med elektrisk motor på Søndre Boksjø for grunneieren på Hallerød, og den grunneieren gir tillatelse, sør for grenselinje for motorbåtferdsel på vernekartet og utenom sonen nevnt i § 5 nr. 3 i perioden med ferdselsforbud.
7.Bruk av en båt med påhengsmotor inntil 6 hk for adkomst til gnr./bnr. 37/46, Orreholmen, for brukere av eksisterende hytte, i trasé godkjent av forvaltningsmyndigheten.
8.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 10.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 og i undervisningssammenheng.
2.Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
3.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av Søndre Boksjø.
4.Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting.
5.Merking og vedlikehold av eksisterende stier og løyper.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.
7.Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
8.Bruk av motorbåt, ut over det som følger av § 6 nr. 5 og nr. 6, for grunneieren på Hallerød og den grunneieren gir tillatelse.
9.Umotorisert ferdsel for grunneiere og rettighetshavere for utøvelse av fiske i sonen nevnt i § 5 nr. 3 i perioden med ferdselsforbud.
10.Etablering av båtplass i Søndre Boksjø for eier av gnr./bnr. 37/46, Orreholmen.
11.Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
12.Utsetting av saltsteiner.
13.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 11, § 7 nr. 4, § 7 nr. 11 og § 7 nr. 12.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 698 om fredning av Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold.