Forskrift om vern av Gaupesteinmarka naturreservat, Ski, Enebakk og Hobøl kommuner, Akershus og Østfold

DatoFOR-2013-01-25-83
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSki, Enebakk og Hobøl kommuner, Akershus og Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Gaupesteinmarka naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og landskapsområde, som representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og furu i lavereliggende trakter over marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

63/1, 71/1,4, 71/2,7, 83/1,3, 84/1,2, 92/2, 92/7 og 93/2 i Ski kommune.

86/1 og 92/1 i Enebakk kommune.

10/2, 10/8, 10/16, 11/1 og 16/1 i Hobøl kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6568 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ski, Enebakk og Hobøl kommuner, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus fylker, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av Gaupesteinhytta på gnr./bnr. 11/1 i Hobøl kommune, Holshytta på gnr./bnr. 10/2 i Hobøl kommune og Jensebu på gnr./bnr. 84/1,2 i Ski kommune, og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, klopper, bruer og gamle ferdselsveger, oppsetting av skilt og lignende, i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
g)Bålbrenning i tiden f.o.m. 16. september t.o.m. 14. april med tørr kvist eller medbrakt ved.
h)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker før jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt.
i)Forsiktig rydding av småbusker og kvist på elgposter i samband med jakt på storvilt.
j)Utsetting av saltsteiner.
k)Vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på inntil 25 m rundt hytter på eiendommene listet opp i § 4 e).
l)Vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekartet på eiendommene gnr./bnr. 84/1,2 i Ski kommune og 11/1 i Hobøl kommune, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
m)Vedlikehold av lysløype samt strømforsyningslinje til Gaupesteinhytta.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Preparering av skiløyper langs traséer inntegnet på vernekartet etter standard godkjent i forvaltningsplan, samt oppkjøring av enspors skiløyper godkjent i forvaltningsplan, jf. § 10.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetraséer.
d)Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i samsvar med plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
e)Oppsetting av gjerder i forbindelse med husdyrbeiting.
f)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
g)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd.
h)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
i)Bruk av hest utenom eksisterende stier og veier.
j)Oppsetting av gapahuk i samsvar med forvaltningsplan, jf. § 10.
k)Transport av ved, materialer og utstyr til hytter listet opp i § 4 e) på frossen/snødekt mark eller med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
l)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e), § 4 j), § 4 l), § 4 m), § 7 c), § 7 e) og § 7 h).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.