Forskrift om vern av Tjøstøl naturreservat, Aremark kommune, Østfold

DatoFOR-2013-01-25-84
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1993-07-09-695
Gjelder forAremark kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Tjøstøl naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare en lite påvirket og floristisk rik barskog med sitt biologiske mangfold i form av arter, økosystemer og naturlige økologiske prosesser. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Reservatet er en av de fineste gjenværende lite berørte barskoger av rik karakter i lavlandet i Øst-Norge. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/9, 2/1, 2/3 og 1/6 i Aremark kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4317 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e.Etablering av båtplasser er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Sanking av bær og matsopp.
b.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d.Beiting.
e.Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved, og som ikke påfører fjelloverflater skade og som er i samsvar med gjeldende lovverk.
f.Fortøyning og opplag av inntil to båter på inntil 15 fot hver i Kråkevik på gnr./bnr. 1/6.
g.Utsetting av saltsteiner.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b.Utenom på eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
c.Ferdsel, båtfeste og oppankring ved Astridholmen og Kråkevikholmen ved Grasneset i Store Le er forbudt i tidsrommet f.o.m. 15. april t.o.m. 15. juli.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c.Ferdsel med motorbåt på Store Le.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

aAvgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).
e.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
f.Opprenskning i øvre del av bekk mellom Peisen og Kråkevik på gnr./bnr. 1/6 for å forhindre oversvømmelse eller forsumping av arealer utenfor naturreservatet.
g.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
1.Øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.
2.Oppsetting av gjerder som nevnt i § 7 e.
3.Utsetting av saltsteiner som nevnt i § 4 g.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 695 om fredning av Tjøstøl naturreservat, Aremark kommune, Østfold.