Forskrift om vern av Fuglemosehøgda naturreservat, Marker og Eidsberg kommuner, Østfold

DatoFOR-2013-01-25-86
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forMarker og Eidsberg kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Fuglemosehøgda naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt lite påvirket skogområde som er representativt for lavereliggende trakter over marin grense på grunnfjell i Sørøst-Norge. Området består av større sammenhengende områder med gammelskog bestående overveiende av fattige skogtyper med furu og gran, og med flere tjern og myrer. Området har viktige kvaliteter som storfuglhabitat. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 33/1, 33/2, 34/2 og 36/2 i Marker kommune og gnr./bnr.: 204/9 i Eidsberg kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2492 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:11 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker og Eidsberg kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e.Etablering av båtplasser er forbudt.
f.Bålbrenning i strandsoner er forbudt.
g.Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Sanking av bær og matsopp.
b.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d.Beiting.
e.Bålbrenning utenfor strandsoner med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f.Vedlikehold og merking av eksisterende sti og skiløype avmerket på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g.Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt.
h.Utsetting av saltsteiner.
i.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 2 uker før jaktstart til 2 uker etter avsluttet jakt samme jaktsesong.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b.Utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c.Oppkjøring med snøscooter av enspors skiløype avmerket på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b.Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
c.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.
e.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
f.Utsetting av saltsteiner.
g.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skogsdrift på arealer utenfor reservatet.
h.Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i henhold til plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
i.Transport av ved, materialer og utstyr på frossen, snødekt mark eller med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, til hytte på gnr./bnr. 33/3 nord for Søndre Posttjern.
j.Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
k.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
-Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
-Aktiviteter nevnt i § 7 e og 7 f.
-Vedlikehold av hytte på gnr./bnr. 33/3 nord for Søndre Posttjern.
-Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger nevnt i § 7 k.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.