Forskrift om vern av Lone naturreservat, Drangedal kommune, Telemark

DatoFOR-2013-01-25-88
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-2009-06-26-889
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Lone naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt naturvitenskapelig betydning som storområde som fanger hele gradienten fra varmekjære boreonemorale elementer til nordboreale elementer opp til skoggrensa. Det er registrert et stort antall arter, herunder et stort antall sjeldne og sårbare arter, og området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 4/2, 47/3, 47/6, 48/1, 48/2, 48/8, 49/3, 50/1, 50/2, 57/3, 57/8, 57/9, 57/10 og 57/17 i Drangedal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 20 100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 andre ledd er ikke til hinder for:

a.Sanking av bær og matsopp.
b.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d.Beiting.
e.Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f.Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g.Nødvendig vedlikehold uten standardheving av følgende traktorveger/sleper inntegnet på vernekartet: Haugstøl–Stormyr (veg nr. 3), Riksveg 38–Langskår (veg nr. 4), Slåttene–Bjordammen–Jonstjenndalen (veg nr. 5), Moltemyr–mot Hornåsen (veg nr. 6), Vihus–Midtstøl (veg nr. 7), Kringlemyr–Smalsundmyri (veg nr. 8), Viksi–Vihusvassosen (veg nr. 1), Rundkjøringa Rui–Tåkelia (veg nr. 2), Eikebu–hytta på Hestheia (veg nr. 9), traktorveger på gnr./bnr. 47/6 (veg nr. 10, 11, 12, 14 og 15), traktorveger på gnr./bnr. 4/2 (veg nr. 13 og 17) og tre traktorveger på gnr./bnr. 47/3 øst for Vasshus (angitt som veg nr. 16).
h.Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
i.Skånsomt uttak av grus til vedlikehold av traktorvegen Viksi–Vihusvassosen (veg nr. 1) fra vegskråninger og fra et grusuttak avmerka på vernekartet, etter nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten.
j.Uttak av virke etter behov på gnr./bnr. 57/8 til nødvendig vedlikehold av klopper på eksisterende traktorveg/slepe til Tåkelia (veg nr. 2), og tilsvarende uttak på gnr./bnr. 47/3 til nødvendig vedlikehold av klopper på slepa inn til hytta på Hestheia (veg nr. 9), etter nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten.
k.Vedlikehold av følgende stier avmerka på vernekartet: Hestevegen Oppistua Lone–Solli, gangvegen Lone–Solli, hestevegen rundkjøringa Rui–Haugstølvatnet–Tåkelia, og hestevegen Berstad–Oksdalane.
l.Forsiktig rydding av småbusker og kvist på poster i samband med jakt på elg, hjort og rådyr.
m.Båtstø og opplag for mindre båt ved Vihusvatnet for eier av eiendommen gnr./bnr. 57/3, båtstø og opplag for mindre båt ved Haugstølvatnet for eiendommen gnr./bnr. 57/8, samt båtstø og opplag av båt ved Berstadvatnet og opplag for båt ved Svarvartjenn for eiendommen gnr./bnr. 4/2.
n.Utsetting av saltsteiner.
o.Vegetasjonsrydding og skjøtsel på ca. 4 daa rundt hytta på Hestheia, gnr./bnr. 47/3, etter nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b.Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
b.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c.Nødvendig kjøring med traktor for uttransport av felt elg og hjort på eksisterende traktorveger avmerka på vernekartet.
d.Motorisert ferdsel på traktorvegen Viksi–Vihusvassosen avmerka på vernekartet (veg nr. 1) for nødvendig transport av tømmer fra bakenforliggende områder, herunder fra Høghei fra eiendom gnr./bnr. 48/2, samt annen nødvendig transport til Vihus og Vihusvassosen.
e.Motorisert ferdsel på traktorvegen/slepa avmerka på vernekartet (veg nr. 2) fra rundkjøringa v/Rui til Tåkelia for eier av eiendom gnr./bnr. 57/8 for nødvendig transport til Tåkelia.
f.Nødvendig og skånsom transport av tømmer på frossen og snødekt mark eller islagt vatn for eiendommen gnr./bnr. 48/2:
1.Langs traktorvegen som er avmerka på vernekartet (veg nr. 1) fra Vihusvassosen til Viksi, samt bruk av eksisterende velteplass på Vihusvassmyra.
2.Over isen på Vihusvatnet fra Smalsund til Vihusvassosen.
3.Over eiendom gnr./bnr. 57/3 fra Høghei over Sandvasseidet til traktorvegen (veg nr. 8) ved Smalsundmyri.
4.Langs traktorvegen (veg nr. 8) fra Smalsundmyri til Kringlemyr på eiendom gnr./bnr. 57/3.
g.Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen (veg nr. 5) Slåttene–Bjordammen–Jonstjenndalen for eier av eiendom gnr./bnr. 48/2.
h.Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen (veg nr. 9) og slepa til hytta på Hestheia for eier av eiendom gnr./bnr. 47/3.
i.Nødvendig motorferdsel på traktorveg/slepe avmerka på vernekartet (veg nr. 13) for skogsdrift og vedlikehold av nordre og søndre Berstad og Ligården (gnr./bnr. 4/5).
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
c.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e.Hogst av etablerte plantefelt.
f.Utbedring av eksisterende traktorveg/slepe rundkjøringa Rui til Tåkelia (veg nr. 2).
g.Utbedring av traktorvegen Viksi–Vihusvassosen (veg nr. 1).
h.Mindre gravearbeid på eiendommene gnr./bnr. 48/1 og 49/3 for at eier av eiendom gnr./bnr. 48/2 kan drive skog fra Jonstjenn til eksisterende traktorveg i Jonstjenndalen (veg nr. 5).
i.Oppsetting og uttak av virke for oppsetting av en enkel gapahuk på eiendom gnr./bnr. 57/8 ved Haugstølvatnet, og tilsvarende på eiendom gnr./bnr. 48/2 på Storliheia.
j.Mindre gravearbeid på eiendommen gnr./bnr. 57/3 for skogsdrift på eiendom gnr./bnr. 48/2 fra Høghei over Sandvasseidet til traktorvegen ved Smalsundmyri (veg nr. 8).
k.Klopplegging og uttak av virke for klopplegging.
l.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 f, § 4 g, § 4 i, § 4. n, § 7 e, § 7 f, § 7 g, § 7 h, § 7 j og § 7 o.
m.Nødvendig motorferdsel ved øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.
n.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b eller traktor som nevnt i § 6 annet ledd c.
o.Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 889 om fredning av Lone naturreservat, Drangedal kommune, Telemark.