Forskrift om vern av Ledsageren naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-01-25-92
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2016-08-09-1016
EndrerFOR-2008-09-26-1061
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Ledsageren naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 9 aug 2016 nr. 1016.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogområde som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Naturreservatet består av et platå med fjellgranskog, myrer og snaufjell omgitt av bratte skoglier med nedenforliggende sumpskogarealer. Området domineres av blåbærgranskog, men også småbregneskog, rik lågurtskog, høgstaudeskog og fjellfuruskog forekommer. Forekomsten av rike granskoger, gransumpskog, urskognær fjellgranskog og et betydelig innslag av gamle seljer er interessant. Det er registrert et stort antall sårbare karplanter, sopp og lav. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 13/4, 13/41, 13/47, 13/84, 14/53, 14/251, 14/358, 14/414, 19/146, 27/1, 27/3, 30/1, 33/5, 33/13 og 33/69 i Stor-Elvdal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 23 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av eksisterende hytter og koier i naturreservatet.
f)Vedlikehold av Syrklettvegen, Nysetervegen og eksisterende veg til hytte på gnr./bnr. 33/13.
g)Vedlikehold av eksisterende vanninntak og vannledning til hytte på gnr./bnr. 33/31.
h)Vedlikehold av eksisterende jakttårn på gnr./bnr. 14/53, 14/358 og 14/414.
i)Oppføring og vedlikehold av ett nytt jakttårn på gnr./bnr. 14/358.
j)Oppsetting av nødvendige midlertidige jakttårn for bruk under storviltjakt.
k)Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende regelverk.
l)Vedlikehold og merking av stier vist på vernekartet.
m)Utsetting av saltsteiner.
0Endret ved forskrift 9. aug 2016 nr. 1016.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt bortsett fra på veier som er avmerket på vernekartet.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig kjøring på Syrklettvegen, Nysetervegen og eksisterende veg til hytte på gnr./bnr. 33/13, og på eksisterende traktorveg fram til Rødkoia på gnr./bnr. 30/1 for vedlikehold av denne. Vegene er merket på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e), § 4 f) § 4 m) og § 7 e).
c)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av ett nytt jakttårn på gnr./bnr. 14/358.
d)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
e)Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. september 2008 nr. 1061 om Ledsageren naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.