Forskrift om vern av Helvete naturreservat, Gausdal kommune, Oppland

DatoFOR-2013-01-25-99
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om Helvete naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare en velutviklet gammel granskog med bekkekløftmiljøer og et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete sopp- og lavarter i tillegg til å bevare svært store jettegryter. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet har fuktighetskrevende arter knyttet til bergvegger og har stedvis god kontinuitet i død ved. Jettegrytene i naturreservatet har en særpreget utforming og er viktige for forståelsen av isavsmeltingshistorien i regionen. Jettegrytene er Nord-Europas største. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 102/8, 105/1, 105/2, 105/6, 105/7, 105/9, 105/29, 106/3, 107/1 i Gausdal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1130 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Gausdal kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
g)Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
i)Oppsetting av midlertidige anlegg i forbindelse med bruken av jettegrytene, forutsatt at disse ikke blir skadet.
j)Kulturarrangementer i tilknytning til jettegrytene.
k)Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
l)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn av beitedyr.
d)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b)Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c)Etablering av saltplasser for bufe.
d)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger.
f)Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h)Ridning og bruk av sykkel langs bestemte traséer.
i)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
j)Faste innretninger og anlegg i forbindelse med bruken av jettegrytene, så lenge disse ikke blir skadet.
k)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 k).
l)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
m)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
1.vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger som nevnt i § 4 g).
2.oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 k) og § 7 k), og i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 j).
3.øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
4.uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn kjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd c).
5.tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a).
6.oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i § 7 b).
7.etablering av saltplasser for bufe, jf. § 7 c).
8.gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade, jf. § 7 l).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.