Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nord-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2013-02-19-248
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse19.02.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forNord-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§4
Kunngjort07.03.2013   kl. 14.15
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Nord-Fron

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Nord-Fron kommunestyre 19. februar 2013 med heimel i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 første ledd, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nord-Fron kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som oppgitt i tabellen:

Heile eller delar av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Heile300030001000Teljande vasslengde 10 km

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samstundes opphevast det som gjeld Nord-Fron kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland.