Forskrift om minsteareal og fellingskvote for hjortevilt, Selje kommune, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2013-03-20-374
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse18.04.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelje kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort18.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Selje

Heimel: Fastsett av Selje kommunestyre 20. mars 2013 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16.

§ 1.Høve til jakt

Det er høve til å jakte etter hjortevilt i Selje kommune.

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve er gjeve i tabell:

Kommune/del av kommuneHjortevilt - minsteareal i daaTildelingsgrunnlag
Barmen700 daa pr. dyr350–1050 daa
Kommunen elles1400 daa pr. dyr700–2100 daa
§ 3.Iverksetjing

Forskrifta vert gyldig frå det tidspunkt den er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Samstundes vert tidlegare vedtak om lokal forskrift 25. juni 2003,1 jf. kommunestyresak PS 045/03 oppheva.

1Ikkje kunngjort i Norsk Lovtidend.