Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr og fastsetting av minsteareal for jakt på hjortevilt, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-03-21-328
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse21.03.2013
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-27-356
Gjelder forFlatanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort04.04.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt og minsteareal, Flatanger

Hjemmel: Fastsatt av Flatanger kommune, Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk 31. mars 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Flatanger kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og utstedelse er fastsatt til følgende for hele kommunen: 
Elg:1500 daa
Hjort:3000 daa
Rådyr:1500 daa
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. april 2005 nr. 356 om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr og fastsetting av minsteareal for jakt på hjortevilt, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag.