Forskrift om minsteareal for felling av elg, Hamarøy kommune, Nordland

DatoFOR-2013-04-12-399
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse12.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-15-461
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort25.04.2013   kl. 14.05
KorttittelForskrift om minsteareal for felling av elg, Hamarøy

Hjemmel: Fastsatt av Hamarøy kommune 12. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Hamarøy kommune og minstearealet for ytre deler av kommunen fastsettes uendret til 5 000 da mens arealkravet for indre områder, inkludert Finnøy fastsettes til 8 000 da. Grense mellom ytre og indre område følger gårdsgrensen for gnr. 80/81 fra Skjevågen til Skillvatnet.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks og med gyldighet fra og med jaktsesongen 2013. Samtidig oppheves forskrift 15. april 2009 nr. 461 om minsteareal for elg, Hamarøy kommune, Nordland.