Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-04-17-1245
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse17.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-18-1016
Gjelder forElverum kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.10.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Elverum

Hjemmel: Fastsatt av Elverum formannskap 17. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Elverum kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Minste vannlengde
Driftsplanområde Strandbygda øst.2 0005 0003 0002,5 km
Driftsplanområdene Heradsbygda og Storberget, Nysetermarka og Hvarstadsetra samt enkeltvaldene innen dette området.2 5005 0003 0002,5 km
Resten av kommunen.2 5005 0003 0002,5 km
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18. juni 2003 nr. 1016 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Elverum kommune, Hedmark.