Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Våler kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-04-24-878
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-1980-06-27-4831
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort11.07.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om motorferdsel på vassdrag, Våler

Hjemmel: Fastsatt av Våler kommunestyre 24. april 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5. 

Til lovens § 4, 3. ledd:

§ 1.Ferdsel med motorfartøy på Halsjøen, Storbronken og i Kynnavassdraget er forbudt. Unntatt fra forbudet er fartøy med mindre motor enn 5 hk samt grunneiers varpebåt på Halsjøen.
§ 2.På innsjøer som er to kvadratkilometer eller større, i elver og i innsjøer som er mindre enn to kvadratkilometer dersom disse inngår i et farbart vassdrag, er motorferdsel forbudt i områder som i kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan er avmerket for bading.

Unntatt fra dette er området ved Vålbekksundet, hvor motorferdsel er tillatt i et belte på 20 m nord og syd for vinterveien, jf. kommuneplankartet for Våler sentrum. 

Til lovens § 5 bokstav b:

§ 3.I følgende innsjøer tillates å nytte båt med elektrisk motor:

Eidsmangen, Vålmangen, Vestsjøen, Søndre og Nordre Bølsjø, Søndre og Nordre Fløyen, Sørsåssjøen og Holtsjøen.

Bakgrunnen for tillatelsen er at bruk av elektrisk motor ikke støyer, og det er ganske vanlig å benytte slik motor allerede, og kommunen ønsker å øke tilgjengeligheten til naturområdene i kommunen.

§ 4.Bruk av motorfartøy for kultivering av fiskevatn er tillatt, selv om vatnet er mindre enn 2 km² .
§ 5.Forskriften trer i kraft 1. mai 2013. Samtidig oppheves forskrift 27. juni 1980 nr. 4831 om bruk av motor- og luftfartøy i vassdrag, Våler kommune, Hedmark.