Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lardal kommune, Vestfold

DatoFOR-2013-04-30-448
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse30.04.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-485
Gjelder forLardal kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.05.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Lardal

Hjemmel: Fastsatt av Lardal kommune 30. april 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Lardal kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Hele kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever Fordelings-
grunnlag
Lardal kommune20001500500Kvotetildeling etter søknad
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Lardal kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 485 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hof, Holmestrand, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Lardal kommuner, Vestfold.