Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rendalen kommune, Hedmark

DatoFOR-2013-05-30-600
PublisertII 2013 hefte 3
IkrafttredelseF o m jaktsesongen 2013 - 2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-02-26-282
Gjelder forRendalen kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§16
Kunngjort13.06.2013   kl. 16.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Rendalen

Hjemmel: Fastsatt av Rendalen kommunestyre 30. mai 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Rendalen kommune, Hedmark.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Kommune/
Del av kommune
Elg Minsteareal i daaHjort Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daaBeverjakt
Rendalen når det gjelder området begrenset slik: Sølnas utløp i Trysilelva – Aursjøvola (høgeste punkt) Kverningshøgda (høgeste punkt) over Vakkerfjellet (høgeste punkt) – kommunegrensa mot Tynset, Tolga og Engerdal8000150001000Åpnet
Rendalen når det gjelder området begrenset slik: Kommunegrensene til Stor-Elvdal og Alvdal, samt fra Svartåsen i sør til Baggtjønna – Kletten – Storåsen – Tengstadåsen langs høydekote 700 til Grasbekken – Veslesetertjønna – Langtjønna – Barkaldåsen i nord.300075001000Åpent
Rendalen øvrige arealer300015 0001000Åpnet
§ 3.Denne forskrift trer i kraft fra og med jaktsesongen 2013–2014, og samtidig oppheves forskrift 26. februar 2009 nr. 282 om om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rendalen kommune, Hedmark.