Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-05-30-601
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40, FOR-2012-06-22-567
Kunngjort13.06.2013   kl. 16.30
KorttittelForskrift om unntak fra vannscooterforbudet, Snåsa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Snåsa kommunestyre 30. mai 2013 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 fjerde ledd og forskrift 22. juni 2012 nr. 567 om bruk av vannscooter og lignende.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere bruk av vannscooter og andre lignende motordrevne fartøy som er er konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan defineres som båter, og som dermed kommer inn under forbudet i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 tredje ledd. Forskriften gjelder for Snåsavatnet i Snåsa kommune.

Det er Sjøfartsdirektoratets definisjon av fartøy som skal legges til grunn for å klassifisere fartøy.

§ 2.Hjemmel

Forskriften er fastsatt av kommunestyret i Snåsa kommune 30. mai 2013 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 fjerde ledd.

§ 3.Tillatelse til kjøring

Rådmannen i Snåsa kommune kan med hjemmel i denne forskriften gi tillatelse til kjøring med vannscooter og andre lignende motordrevne fartøy som kommer inn under forbudet i lov 26. juni 1998 nr. 47 § 40 tredje ledd på Snåsavatnet i Snåsa kommune.

Tillatelse kan bare gis etter søknad til arrangement i tidsrommet som er angitt i § 5 i denne forskriften, og bare i de områdene som er nevnt i § 6. Arrangementet skal ha en navngitt og definert arrangør, og det skal gjøres kjent i lokal presse.

§ 4.Ansvar

Arrangøren står ansvarlig for at arrangementet blir gjennomført i samsvar med denne forskriften og de vilkårene som er gitt i tillatelsen.

Arrangøren har ansvar for sikkerhet og beredskap i forbindelse med arrangementet, merking av området i tråd med kravene i § 6 og å gjøre arrangementet kjent i lokal presse.

§ 5.Tidsmessig avgrensning

Denne forskriften gjelder for inntil 3 dager i tidsrommet 1. juli til og med 31. juli hvert år. Kjøring kan foregå mellom klokka 09.00 og klokka 22.00 på hverdager og mellom klokka 13.00 og 22.00 på søndag.

§ 6.Geografisk avgrensning

Forskriften gjelder for følgende område på Snåsavatnet i Snåsa kommune:

Området Seemsøra–munning Leiråa–Krogvigtangen, med avgrensninger avmerket på vedlagt kart.

§ 7.Aktivitetsmessig avgrensning

I det angitte området kan det arrangeres trening og konkurranse for et avgrenset antall kjøretøy innenfor det tidsrommet tillatelsen gjelder.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013, og er gyldig til den oppheves ved lov- eller forskriftsendring eller kommunalt vedtak.

Vedlegg:

Kart over området som forskriften gjelder 

pdf.gif