Forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender fra og med år 2013 til og med år 2022, Kautokeino kommune, Finnmark

DatoFOR-2013-06-03-573
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse03.06.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-14-529
Gjelder forKautokeino kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§15, LOV-1981-05-29-38-§26
Kunngjort06.06.2013   kl. 15.40
KorttittelForskrift om kvoteregulert vårjakt på ender, Kautokeino

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 3. juni 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 15 og § 26.

§ 1.Kvoteregulert vårjakt på ender

Det åpnes for vårjakt på ender i Kautokeino kommune i perioden til og med år 2022. Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat tildeler jaktkort til personer som har betalt jegeravgift og som de siste fem år har vært og fortsatt er fast bosatt i Kautokeino kommune. Jaktkortet er personlig og gis for en jaktsesong.

§ 2.Virkeområde og varighet

Vårjakten avgrenses til områdene langs følgende vann og vassdrag i Kautokeino kommune:

1)Calbmejavri, Luovosjavri, Luovosluoppal, Aidejavri og Lahppojavri
-Kautokeinoelva på strekningen fra brua ved Økseidet til Suophatjohka-munningen, fra Labbesuolo nord for Kautokeino kirkested til Kautokeinoelva Lahppojohka-munningen (unntatt Mieronjavvi), fra Habatguoika til Mazejohka-munningen og fra Cievramielli i nedre Maze til Heastanjarga i Latnetjavri.
2)Sihccasaiva, Roggeluoppal ved Galaniito og Raggesluoppa.
§ 3.Begrensninger i jaktbare arter, kjønn og fellingskvote

Det er kun tillatt å felle hannfugler av artene stokkand, toppand og siland. Det er tillatt å felle totalt inntil 150 ender pr. år, og av dette skal ikke antall felte toppand overstige 100 individer. Dersom bestandsforholdene for arter endrer seg vesentlig, kan Direktoratet for naturforvaltning foreta endringer når det gjelder kvotens størrelse og hvilke arter det kan jaktes på.

§ 4.Jakttid og fordelingen av jaktkort

Jakttiden er inntil 10 dager innenfor tidsrommet fra og med 15. mai til og med 10. juni. Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat i samarbeid med Kautokeino kommune fastsetter endelig jakttid som kunngjøres før jakttidsstart.

Kautokeino kommune kan fastsette døgnreguleringer.

§ 5.Jegers plikter

Jegeren skal føre fangstrapport på fastsatt skjema slik Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat i samarbeid med Kautokeino kommune bestemmer. Felt fugl skal straks føres inn i fangstrapporten. Fangstrapport, jegeravgiftskort og jaktkort skal medbringes under jakten og fremvises på forlangende fra oppsyn og politi.

Jakten må forøvrig foregå i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for småviltjakt. Det presiseres at viltlovens § 21 setter forbud mot jakt fra motorkjøretøy og motorbåt.

§ 6.Rapportering og evaluering

Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat i samarbeid med Kautokeino kommune skal utarbeide en rapport til fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune og Direktoratet for naturforvaltning etter hver sesong og senest innen 1. juli. Rapporten skal minimum inneholde:

1.antall jegere
2.antall felt fugl av hver art.

I tillegg skal rapporten første år og deretter hvert femte år inneholde en redegjørelse for hvordan vårjakten bidrar til å opprettholde samisk kultur.

§ 7.Straff

Overtredelser av denne forskrift straffes etter viltloven § 56.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. april 2010 nr. 529 om kvoteregulert vårjakt på ender gjeldende fra og med 2011 til og med 2012, Kautokeino kommune, Finnmark.