Forskrift om vern av Framvaren marine verneområde, Farsund kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2013-06-21-692
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§39, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.06.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om Framvaren marine verneområde, Farsund

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 39 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med Framvaren marine verneområde er å ta vare på et område som representerer en bestemt type natur, inneholder truet, sjelden og sårbar natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Framvaren har spesielle kvaliteter med minimal påvirkning fra menneskelig aktivitet og ekstreme livsforhold for både aerobe og anaerobe organismer. Verneverdiene og den naturvitenskapelige verdien knytter seg til det høye sulfidinnholdet i vannet i Framvaren, som gjør at bunnsedimentene og dypere vannlag er oksygenfritt, og dermed upåvirket av dyr og planter. Tersklene som styrer vannutvekslingen er spesielt viktige for miljøforholdene i området. Helvikfjorden har verdi som innstrømningsfjord til Framvaren. Framvaren er godt egnet for å studere miljøutviklingen langt tilbake i tid.

Verneformålet knytter seg til sjøbunnen og vannsøylen.

§ 2.Geografisk avgrensing

Det marine verneområdet berører følgende gnr./bnr.:

65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/9, 65/10, 65/11, 66/1, 66/2, 66/3, 68/2, 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/9, 70/16, 70/18, 107/1, 107/2, 107/4, 107/5, 107/7, 107/11, 107/14, 107/26, 108/1, 108/2, 108/3, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/11, 108/12, 108/14, 108/16, 108/17, 110/2, 110/3, 110/4, 110/6, 110/7, 110/8, 110/10, 110/19, 110/20, 137/6, 137/8, 137/23, 138/1, 138/2, 138/3, 139/1, 139/2, 139/3, 139/5, 139/6, 139/7, 139/16, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 147/1, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i Farsund kommune.

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 5,5 km² (inkl. landareal i tidevannssonen opp til midlere høyvann (normal flo)). Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

Grensene for det marine verneområdet går fram av kart i målestokk 1:25 000 datert Miljøverndepartementet juni 2013. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I det marine verneområdet må ingen foreta noe som direkte eller indirekte kan forringe verneverdiene angitt i verneformålet.

1.Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, er vernet mot skade og ødeleggelse. Planting av vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet i sjø er vernet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av organismer er forbudt.
3.Området er vernet mot tiltak som f.eks. etablering av ulike typer anlegg), utfylling, byggevirksomhet, plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger, legging av rørledninger og kabler, konsentrerte forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, sprengning, boring, utslipp av kjølevann fra land, omrøring av vannmasser og oppankring. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
2.Høsting av viltlevende marine ressurser i samsvar med havressursloven og annet gjeldende lovverk, med unntak for høsting av vegetasjon, herunder tang, tare og andre marine planter.
3.Fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven.
4.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Ferdsel med båt eller andre fartøyer, herunder oppankring mot land.
6.Drift og vedlikehold av eksisterende sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner.
7.Drift og vedlikehold av eksisterende sjøkabler og nødvendig istandsetting ved akutt utfall.
8.Drift og vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg.
9.Drift og vedlikehold av andre eksisterende anlegg og innretninger, herunder veier, bruer, brygger, båtstøer og båthus, samt vedlikeholdsmudring i båtstøer og båthus.
10.Vedlikehold og utskifting av eksisterende fortøyninger.
11.Oppgradering/fornyelse av eksisterende sjøkabler for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs.
2.Legging av kabler og rørledninger og så langt mulig samlet i korridorer.
3.Oppgradering/fornyelse av sjøkabler som ikke faller inn under § 4.
4.Tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
5.Vedlikeholdsmudring, herunder å holde terskeldybden i Straumen som ved vernetidspunktet.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 8.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av det marine verneområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av verneområdet.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.