Forskrift om vern av Tauterryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-06-21-693
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse21.06.2013
Sist endretFOR-2013-03-15-284fra FOR-2013-07-01
EndrerFOR-2000-06-08-605
Gjelder forFrosta og Leksvik kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§39, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.06.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om Tauterryggen marine verneområde, Frosta og Leksvik

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 39 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Formål

Formålet med Tauterryggen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking.

Området omfatter en morenerygg (israndavsetning) i Trondheimsfjorden med grunne og særegne forekomster av korallrev (bygd opp av øyekorall Lophelia pertusa) med et rikt biologisk mangfold, samt grunne og strømrike sjøområder med tilhørende bunndyrsfauna ved Tautra.

Verneformålet knytter seg til sjøbunnen.

§ 2.Geografisk avgrensing

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 44 km² med grense mot land langs dybdekote 2 m under sjøkartnull. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.

Grensene for det marine verneområdet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet juni 2013. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Frosta og Leksvik kommuner, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I det marine verneområdet må ingen foreta noe som direkte eller indirekte kan forringe verneverdiene angitt i verneformålet.

1.Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, er vernet mot skade og ødeleggelse. Planting av vegetasjon er forbudt.
2.Dyrelivet knyttet til sjøbunnen er vernet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av organismer er forbudt.
3.Området er vernet mot tiltak som f.eks. etablering av ulike typer anlegg, utfylling, byggevirksomhet, plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger, legging av rørledninger og kabler, konsentrerte forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, sprengning, boring, utslipp av kjølevann fra land og oppankring. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
2.Høsting av viltlevende marine ressurser i samsvar med havressursloven og annet gjeldende lovverk, med unntak for høsting av vegetasjon, herunder tang, tare og andre marine planter.
3.Fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven.
4.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Ferdsel med båt eller andre fartøyer, herunder oppankring mot land.
6.Drift og vedlikehold av eksisterende sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner.
7.Drift og vedlikehold av eksisterende sjøkabler og nødvendig istandsetting ved akutt utfall.
8.Drift og vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg og andre anlegg og innretninger.
9.Oppgradering/fornyelse av eksisterende sjøkabler for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

1.Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs.
2.Havbruk innenfor fastlagte arealer i kommuneplanen, og som ikke er i strid med verneformålet.
3.Legging av kabler og rørledninger, så langt som mulig samlet i korridorer.
4.Oppgradering/fornyelse av sjøkabler som ikke faller inn under § 4.
5.Tiltak som innebærer små inngrep på bunnen og som ikke påvirker de marine verneverdiene inkl. vannutskiftning og strømforhold nevneverdig, herunder bl.a. flytebrygger og fortøyninger.
6.Vedlikeholdsmudring.
§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 8.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av det marine verneområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 10.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av verneområdet.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 8. juni 2000 nr. 605 om midlertidig vern av Selligrunnen naturreservat, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.