Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Sør-Aurdal kommune, Oppland

DatoFOR-2013-08-27-1114
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse27.08.2013
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-08-699
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort26.09.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sør-Aurdal

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Sør-Aurdal kommune 27. august 2013 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Sør-Aurdal kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:
Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Søndre del av kommunen, dvs. innenfor grensene til valdene Hedalen Sør, Vassfaret og Buvass/Øyvassfaret4 00025 0001 000
Resten av kommunen6 00025 0001 000
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 8. juni 2005 nr. 699 om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Sør-Aurdal kommune, Oppland.