Forskrift om fredning av Numedalsbanen, strekningen Rollag - Rødberg, i Jernbaneverkets og Rom Eiendom AS' eie, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud

DatoFOR-2013-09-12-1085
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse27.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forRollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1967-02-10, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort19.09.2013   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fredning av Numedalsbanen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 12. september 2013 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 22a, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VII og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

§ 1.Omfang

Fredningen i henhold til kulturminneloven § 22a, jf. § 15 omfatter de deler av Numedalsbanen som er i statlig eie ved Jernbaneverket og Rom Eiendom AS på strekningen Rollag–Rødberg.

Startpunkt for den fredete jernbanestrekningen er ved km 147,05, innkjør fra sør til Rollag stasjon. Endepunkt i nord er ved km 192,34, banens ende på Rødberg stasjon.

Fredningen omfatter selve jernbanelegemet med påstående skinner, sviller, penser, svingskive, bruer, kulverter, stikkrenner, plattformer, lasteramper, kraner, tunneler, forstøtningsmurer, jernbanegjerder, signalanlegg, gjenværende deler av telegraflinje, samt faste installasjoner tilknyttet jernbanedriften innenfor og utenfor jernbanegjerdene/eiendomsgrensene.

I tillegg omfattes eksteriøret på statlig eide bygninger tilknyttet banen langs den fredete jernbanestrekningen.

En detaljert oversikt over alle fredete objekter framgår av vedlagte kart og bygnings- og objektliste.

§ 2.Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Numedalsbanen på strekningen Rollag–Rødberg som et representativt jernbaneanlegg fra 1920-årene og som et helhetlig og intakt eksempel på de såkalte sidebanene til NSB i de typiske innlands dalfører i Norge.

Videre er formålet å sikre kildeverdiene og opplevelsesverdiene det tekniske kulturminnet Numedalsbanen utgjør, samt å bevare banen som et viktig kulturhistorisk element i landskapet i Numedalen.

Banens sjeldent høye autentisitetsverdi i alle deler av anlegget skal ivaretas.

§ 3.Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens generelle bestemmelser om vedtaksfredete byggverk og anlegg fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å fjerne eller skade elementer som inngår i det fredete jernbaneanlegget, eller deler av disse.
2.Ombygging, fjerning og utskifting av elementer som inngår i fredningen eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt. Unntak fra dette er ombygging, utskifting og fjerning av elementer av hensyn til sikkerhet, for eksempel utskifting av defekt signalsystem ved planoverganger. I slike situasjoner skal det, så langt det er mulig, tas hensyn til kulturminnenes verneverdi. Eventuelle tiltak skal så snart som mulig meddeles forvaltningsmyndigheten.
3.Nødvendige tiltak i forbindelse med jernbanedriften kan tillates etter dispensasjonssøknad til forvaltningsmyndigheten. Det samme gjelder etablering av nye planoverganger og fjerning av jernbanegjerder av hensyn til jord- og skogbruksdriften i området eller andre viktige samfunnsinteresser, forutsatt at jernbanestrengen ikke blir fjernet eller vesentlig skadet.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset jernbanestrekningens egenart og på en måte som ikke reduserer verneverdiene.
5.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom de kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra forvaltningsmyndigheten
§ 4.Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

§ 5.Forvaltningsplan

Eierne skal utarbeide en forvaltningsplan som beskriver hvordan fredningen skal følges opp i praksis. Forvaltningsplanen skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

§ 6.Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til fylkeskommunen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger rette myndighet etter denne forskrift.

§ 7.Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av denne forskrift straffes etter kulturminneloven § 27.

§ 8.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 27. september 2013. Samtidig oppheves vedtak 27. juni 20081 om midlertidig fredning av Numedalsbanen fra Flesberg til Rødberg.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Numedalsbanen, Rollag–Rødberg

Bygnings- og objektliste, statlig eiendom

Linjen

objektkmm.o.h.tunnelbru
ROLLAG ST147,17
Tråen hp150,80
Rollag kirke hp151,87
Bråten hp153,34
Bjorsåte hp154,63
Bruhaug bru154,9465
LAUGI ST155,72213,5
Vamre hp157,30
Risteigen hp159,05
Bru over Veggli elv159,8630
VEGGLI ST160,18233,1
Tveitkåsa hp162,25
KJERRE ST164,36264,1
Fossebrekke hp166,82
Gjeiteryggen I tunnel168,05572
Gjeiteryggen II tunnel168,96246
Kravikfjord hp169,51270,9
Kittilsland hp171,28
Eidsstryken hp175,07274,6
Bru over Eidsåa175,5030
NOREFJORD ST178,18278,8
Svendsrud hp180,74
Rundberg tunnel181,52146
Midtstigen hp182,29
Søndre Sandnes hp184,01
Sandnes I tunnel184,6492
Sandnes II tunnel184,8692
Vrennedalen I tunnel185,2612
Vrennedalen II tunnel185,6445
Bondeberg tunnel186,26140
Nore II kraftanl. sidespor186,62
GVAMMEN ST186,76323,3
Gvamsås I tunnel187,2625
Gvamsås II tunnel187,56152
Gvamsås III tunnel187,77156
Gvamsås IV tunnel188,0092
Gvamsås V tunnel188,1983
Hvilsten tunnel188,9816
Rødberg vokterbolig hp190,29395
Bru over Uvdalselva191,9035
RØDBERG ST192,21371

Bygninger

stedsnavnkmbygg/anleggarkitektbyggeåreier
Rollag ST147,00dressinskurJBV
147,17stasjonsbygningG Hoel1924Rom Eiendom AS
147,19uthus/privetG Hoel1924Rom Eiendom AS
147,20vedbuJBV
Tråen HP150,77uthus/privetG Hoel1926JBV
150,80stasjonsbygningukjent1926JBV
150,81dressinskurJBV
152,70hvilebuJBV
Bjorsåte HP154,70venteskurJBV
Veggli ST159,98redskaps-/vedbu/utedoJBV
160,00hvilebuRom Eiendom AS
160,19stasjonsbygningG. Hoel1925Rom Eiendom AS
160,21uthus/privetG. Hoel1925Rom Eiendom AS
160,23vedbuJBV
160,62dressinbuJBV
Veggli–Kjerre163,20hvilebuJBV
Kjerre SP164,41dressinbuJBV
Fossebrekke HP166,82venteskurJBV
Fossebr.–Kravikfjord168,00hvilebu (fundament)JBV
Kravikfjord SP169,49uthus/privetG. Hoel1926JBV
169,51stasjonsbygningukjent1926JBV
Kravikfj.–Kittilsland170,80trallebuJBV
Kittilsland HP171,00hvilebuJBV
Kittilsl.–Eidsstryken172,20hvilebuJBV
Eidsstryken SP175,05stasjonsbygningJBV
175,09uthus/privetJBV
175,12dressinbuJBV
175,35hvilebu (fundament)JBV
Norefjord ST177,98vedbu/utedoJBV
178,00hvilebuRom Eiendom AS
178,12dressinbuJBV
178,14vedbuJBV
178,15uthus/privetG. Hoel1925Rom Eiendom AS
178,18stasjonsbygningG. Hoel1925Rom Eiendom AS
Svensrud HP180,74venteskurJBV
Midtstigen HP182,29venteskurJBV
182,31redskapsbu, trallebuJBV
182,40hvilebuJBV
182,41utedoJBV
Sandnes HP184,01venteskurJBV
184,03hvilebuJBV
184,04utedoJBV
Gvammen ST186,70trallebuJBV
186,73uthusJBV
186,74uthus/privetJBV
Rødberg vokterb. HP190,20venteskurJBV
190,30dressinbuJBV
190,40hvile- og redskapsbuJBV
Rødberg ST191,78trallebuJBV
191,78utedoJBV
191,80garasjeJBV
191,99Lokstall m/ svingskiveUkjent1926JBV
192,01vedbuJBV
192,17godshusUkjent1924Rom Eiendom AS
192,21stasjonsbygningUkjent1915Rom Eiendom AS
192,24bolig/«bakeribygning»Ukjent1915Rom Eiendom AS

Bruer

M = murverk

S = stål

brukmlengdeferdig årmatr.brutypebrubane
bru o. bygdevei v. Tråen151,1604,501925S4 stk NP 40over
bru o. Tråenelva151,40714,501925Splatebærermellom
bru o. gårdsvei v. Rollag prestegård151,7164,501925S4 stk NP 40over
kulvert for bekk v. Rollag prestegård151,7761,501923Mkulvertover
kulvert for herredsvei v. Bjorsåte154,8413,001925S4 stk Dip 34over
bru o. Lågen v. Bruhaug154,94365,001925Sfagverkmellom
kulvert for Hvamre bekk157,662,001924Mkulvertover
bru o. markvei v. Risteigen158,414,001926S4 stk NP 38over
bru o. Risteigen elv158,247,501925S4 stk NP 55over
bru o. Veggli elv, søndre158,92910,001925S4 stk Dip 60over
bru o. Veggli elv, midtre159,38814,501925Splatebærermellom
bru o. Veggli elv, nordre159,85730,001925Sfagverkmellom
bru o. bygdevei v. Kjerre164,6434,501925S4 stk NP 40over
bru o. Skagoset elv167,7394,001925S4 stk NP 38over
bru o. Sundeelva169,335,001925S4 stk NP 42,5over
bru o. herredsvei v. Sunde169,6354,501926S4 stk NP 40over
bru o. Teigsåa170,2855,501924S4 stk Dip 34over
bru o. bekk v. Kittilsland171,2642,001924S4 stk NP 26over
kulvert for Hellekleivbekk172,7181,501923Mkulvertover
bru o. Eidsåa175,49730,001925Sfagverkmellom
kulvert for Vetterstøåa180,315,001925Mkulvertover
bru o. skogsvei og bekk v. Vrenne185,5053,001925Mkulvertover
bru o. skogsvei v. Gvammen N.187,2743,001925Mkulvertover
bekketunnel (sprengt i fjell)189,7173,001925
bru o. Opdalselva191,89935,001926Sfagverkmellom

Lasteramper

Tråen hp.
Kjerre hp.
Kravikfjord hp.

Tunneler

tunnelkmlengde, mi bruk fraprofil
Gjeiteryggen I168,055721926N kl II
Gjeiteryggen II168,962461926N kl II
Rundberg181,521461926N kl II
Sandnes I184,64921926N kl II
Sandnes II184,86921926N kl II
Vrennedalen I185,26121926N kl II
Vrennedalen II185,64451926N kl II
Bondeberg186,261401926N kl II
Gvamsås I187,26251926N kl II
Gvamsås II187,561521926N kl II
Gvamsås III187,771561926N kl II
Gvamsås IV188,00921926N kl II
Gvamsås V188,19831926N kl II
Hvilsten188,98161926N kl II
 
planeringsnormal:N kl I/II/III
sporvidde:1435 mm
tillatt aksellast:12/20 tonn
største stigning/fall:25 promille
minste kurveradius:125 meter
ballast:pukk/grus
skinnevekt:27–30 kg/m (pundskinner) + 35 kg/m
befestigelse:Heyback/spiker
traksjon:diesel

Kart 

lf-20130912-1085-01-01.png 

lf-20130912-1085-02-01.png 

lf-20130912-1085-03-01.png 

lf-20130912-1085-04-01.png 

lf-20130912-1085-05-01.png 

lf-20130912-1085-06-01.png 

lf-20130912-1085-07-01.png 

lf-20130912-1085-08-01.png 

lf-20130912-1085-09-01.png 

lf-20130912-1085-10-01.png 

lf-20130912-1085-11-01.png 

lf-20130912-1085-12-01.png 

lf-20130912-1085-13-01.png 

lf-20130912-1085-14-01.png 

lf-20130912-1085-15-01.png 

lf-20130912-1085-16-01.png 

lf-20130912-1085-17-01.png 

lf-20130912-1085-18-01.png 

lf-20130912-1085-19-01.png 

lf-20130912-1085-20-01.png