Forskrift om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2013-10-04-1175
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-2009-06-05-35-§11
Kunngjort07.10.2013   kl. 15.05
KorttittelForskrift om Hauktjern friluftslivsområde, Oslo

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med vernet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og tilrettelegging med ville sprang i topografien, forekomst av myrer, vann, bekker, åser, topper og utsiktspunkter. Området har en stor andel gammel skog uten nyere skogbruksinngrep. Området har også innslag av større kulturhistoriske verdier og et variert og rikt dyreliv.

§ 2.Geografisk avgrensing

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 109/1 og 167/11 i Oslo kommune.

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 3674 dekar.

Grensene for friluftslivsområdet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet september 2013.

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I friluftslivsområdet kan det ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre områdets verdi som friluftslivsområde, jf. § 1.

I friluftslivsområdet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)vegetasjonen er vernet mot skade og ødeleggelse. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt
b)dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse
c)området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre friluftslivs- og naturopplevelsesverdiene, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan endre områdets verdi som friluftslivsområde vesentlig.

§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)sanking av bær og matsopp
b)jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
c)skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
d)beiting
e)brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
f)rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan
g)vedlikehold av eksisterende veier, jernbane og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet
h)merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier
i)preparering av eksisterende løyper
j)istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
k)tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk
l)etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for området, jf. § 10.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til naturopplevelse, vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I friluftslivsområdet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy
b)bruk av området til sykkelritt og større idrettsarrangementer krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten

c) forvaltningsmyndigheten skal i egen forvaltningsplan gi bestemmelser om bruk av området.

§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet
b)nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring
c)nødvendig motorferdsel på vei i forbindelse med forvaltning og skjøtsel av området
d)nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget
e)nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4 bokstav i.
§ 7.Tillatelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til følgende:

a)anleggelse av nye stier og løyper, og til utvidelse eller omlegging av eksisterende stier og løyper
b)bruk av området til sykkelritt og større idrettsarrangementer som ikke strider mot verneformålet
c)skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan
d)gjennomføring av minnemarkeringer og kulturelle arrangementer og nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med dette
e)nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav d, g, h, j og k
f)utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier, løyper, ledninger og jernbane.
§ 8.Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det kan ikke gis dispensasjon til tiltak som vesentlig endrer områdets verdi som friluftslivsområde.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den verdi for naturopplevelse og friluftsliv som er formålet med vernet. Slik skjøtsel skal foregå i henhold til forvaltningsplan godkjent etter § 10.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av friluftslivsområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel og for områdets bruk. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

1Oslo kommune iflg. forskrift 17 sep 2014 nr. 1189.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.