Forskrift om utvidelse av jakttid for elg i Målselv kommune for inneværende jakttidsperiode (1. april 2012 til 31. mars 2017), Målselv kommune, Troms

DatoFOR-2013-10-07-1193
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2013 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forMålselv kommune, Troms
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort10.10.2013   kl. 15.10
KorttittelForskrift om utvidelt jakttid for elg, Målselv

Hjemmel: Fastsatt av Troms fylkeskommune 7. oktober 2013 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav a, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg i Målselv kommune, for å imøtekomme hensynet til andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige behov.

§ 2.Utvidet jakttid for elg

Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskriften utvides jakttiden for elg fra 1. til 30. november i Målselv kommune med unntak av jaktområdene i Blåtind skytefelt.

§ 3.Forhold til andre brukere av utmarka

Troms fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Troms fylkeskommune kan når som helst oppheve ordningen med utvidet jakt dersom det viser seg å medføre særlige ulemper for andre brukere av utmarka.

§ 4.Ikrafttreden og varighet

Forskriften trer i kraft 1. november 2013 og gjelder for inneværende jakttidsperiode fra 1. april 2012 til 31. mars 2017.