Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2013-11-19-1427
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse19.11.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-25-902
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-02-10-134, FOR-2002-03-22-314, FOR-2012-03-01-190, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort12.12.2013   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Lierne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 19. november 2013 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

I. Arter

§ 1.Jaktbare arter

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Lierne kommune.

II. Jakttid

§ 2.Jakttid elg og rådyr

Jakttiden for elg og rådyr følger rammene i forskrift om jakt- og fangsttider.

§ 3.Jakttid bever

Jakttiden for bever er fra og med 1. oktober til og med 15. mai, jf. § 3, pkt. 2 i forskrift om jakt- og fangsttider.

III. Minsteareal

§ 4.Minsteareal for elg og rådyr

Minsteareal for elg er 2 000 dekar. Minsteareal for rådyr er 10 000 daa. Minstearealene gjelder for hele Lierne kommune.

IV. Generelt

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks, og opphever forskrift 25. juli 2001 nr. 902 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Lierne kommune, Nord-Trøndelag.