Forskrift om atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen og Rosholtveien, Grimstad kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2013-12-11-1540
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse19.12.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om atferdsregler for lysløype, Grimstad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 18. mars 2013. Stadfestet av Fylkesmannen i Aust-Agder 11. desember 2013 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15.

§ 1.Formål

Atferdsreglene skal bedre grunnlaget for en god forvaltning av friluftslivsområdene, og fremme mulighetene for naturvennlig sports- og friluftsliv til glede for alle. Det tas sikte på å forebygge skader på naturen og ulemper for brukerne, opprettholde ro og orden og fremme gode forhold slik at alle kan føle seg velkomne i områdene.

§ 2.Atferdsregler generelt

Enhver skal opptre varsomt og hensynsfullt slik at ferdsel, opphold og aktiviteter ikke medfører ulemper for beboere og øvrige brukere eller skader området. Områdene skal holdes ryddige og forlates i like god stand som ved ankomst.

Utstyr og innretninger for allmennheten skal benyttes hensynsfullt, i tråd med tiltenkt bruk. Regler og bruksordninger for det enkelte område skal følges i samsvar med informasjonsskilt.

§ 3.Avfall og søppel

Avfall og søppel skal legges i avfallsbeholder eller bringes ut av området på en forsvarlig måte.

§ 4.Ild

I tidsrommet 15. april–15. september er det forbudt å gjøre opp ild. Det skal ellers i året vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon. Bålbrenning/grilling kan da kun skje på anvist sted.

§ 5.Forbud mot motorisert ferdsel og ferdsel med hest

Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel eller ferdsel med hest i lysløypa og på den delen av Rosholtveien som inngår i lysløypeavtalen med I.L. Imås på gnr. 10 bnr. 1 m.fl., beliggende nord/nordvest for parkeringsplass ved Rosholtjenn, jf. vedlagte kart. Kjøring til og fra eiendommene i drifts- og bostedsmessig øyemed er tillatt samt i nødstilfeller så som for utrykningskjøretøy.

§ 6.Hunder

Hunder skal holdes i bånd hele året.

§ 7.Vinterferdsel

I lysløypa er det forbudt å gå (annet enn på ski) i skispor, både i klassisk og fristiltrasé.

§ 8.Overtredelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse atferdsregler kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftsloven § 39.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring.

Kart over området 

lf-20131211-1540-01-01.png