Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2013-12-12-1704
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse12.12.2013
Sist endret
EndrerFOR-2001-08-25-1255
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort09.01.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Rygge

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 12. desember 2013 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Rygge kommune i Østfold.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser settes til følgende: 
Elgminsteareal, dekar2000
Rådyrminsteareal, dekar300
Beverminste vannlengde, meter3000
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Rygge kommune i forskrift 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Rygge, Råde, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold.