Forskrift om vern av Strønes naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2013-12-13-1457
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse13.12.2013
Sist endretFOR-2017-02-13-168
EndrerFOR-1981-12-11-4726
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om vern av Strønes naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 168.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et biologisk rikt skogområde i et intakt ravinelandskap med de naturlig forekommende naturtyper, arter og økologiske prosesser. Området omfatter fylkets største sammenhengende parti med alm-lindeskog og gråor-askeskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 49/1 og 50/1 i Trøgstad kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 169 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Miljødirektoratet februar 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Trøgstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 168.
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

a.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c.Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e.Etablering av båtplasser er forbudt.
f.Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Sanking av bær og matsopp.
b.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
e.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
f.Fortøyning og opplag av en båt på eksisterende båtplass i tilknytning til gnr./bnr. 50/19.
g.Vedlikehold av eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet, herunder eksisterende trappeanlegg, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende regler om ferdsel:

a.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b.Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. Bruk av hest er tillatt på avmerket sti på gnr./bnr. 49/1.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket omfatter ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

1.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
2.Nødvendig kjøring på eksisterende veier i forbindelse med bruk av hytter.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veier etter § 4 g.
4.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d.
b.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
c.Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd a.
d.Rydding av vegetasjon der naturreservatet grenser mot dyrket mark.
e.Rydding av vegetasjon langs eksisterende veier og stier.
f.Rydding av vegetasjon og opprensking i utgravd kanal for å opprettholde nåværende bruk av eksisterende båtplass, jf. § 4 f.
g.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 e.
i.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 d, ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 e og § 7 h, samt i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, jf. § 7 g.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. desember 1981 nr. 4726 om fredning for Strønes naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold.