Forskrift om vern av Fjella naturreservat, Marker og Rakkestad kommuner, Østfold

DatoFOR-2013-12-13-1458
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse13.12.2013
Sist endret
EndrerFOR-1978-12-22-17, FOR-1978-12-22-12
Gjelder forMarker og Rakkestad kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om vern av Fjella naturreservat, Marker og Rakkestad

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et større område med eldre furu- og granskog med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Reservatet er et referanseområde for denne naturtypen og er av særskilt naturvitenskapelig verdi. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold med forekomst av sjeldne og sårbare arter og naturtyper. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 84/1, 85/1, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7 og 86/8 i Marker kommune og 42/3, 45/5 og 45/6 i Rakkestad kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 17 082 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25 000 datert Miljøverndepartementet desember 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker og Rakkestad kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Utsetting av saltsteiner.
d)Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 2 uker før jaktstart til 2 uker etter avsluttet jakt samme jaktsesong.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Beiting.
g)Istandsetting og vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og andre innretninger.
h)Istandsetting og vedlikehold av eksisterende reguleringsinstallasjoner. Det er ikke tillatt å øke øvre eller senke nedre kotehøyde for reguleringssonen.
i)Vedlikehold av eksisterende veger inntegnet på vernekartet, i henhold til standard på vernetidspunktet.
j)Vedlikehold i form av vegetasjonsrydding av eksisterende traktorspor inntegnet på vernekartet for utkjøring av felt storvilt.
k)Hogst av trær i en sone på inntil 30 meter rundt eksisterende hytter og inntil 50 meter rundt Frønesvillaen.
l)Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved, som ikke påfører fjelloverflater skade og som er i samsvar med gjeldende lovverk.
m)Fortøyning av en båt ved Frønesjøen og en båt ved Langvannet.
n)Rydding, merking, skilting og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og klopper angitt på vernekartet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende vei er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Preparering av skiløype langs trasé inntegnet på vernekartet med snøskuter eller andre prepareringsmaskiner med tilsvarende bredde.
d)Nødvendig motorferdsel på eksisterende vei til hytter ved Frønesjøen og i forbindelse med jakt på hjortevilt, for grunneieren og den grunneieren gir tillatelse.
e)Nødvendig motorferdsel på eksisterende vei til eiendommen gnr./bnr. 45/13.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
e)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 c).
f)Bruk av naturreservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i henhold til plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
g)Enkel opprustning av løypetraseer.
h)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
i)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
1.utsetting av saltstein som nevnt i § 4 c.
2.vedlikehold av eksisterende veger som nevnt i § 4 i.
3.istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner som nevnt i § 7 b.
4.oppsetting av gjerder som nevnt i § 7 d.
5.opprusting av løypetraseer som nevnt i § 7 g.
6.gjenoppføring av bygninger som nevnt i § 7 h.
7.istandsetting og vedlikehold av eksisterende reguleringsinstallasjoner.
8.transport av materialer med snøskuter på frossen og snødekt mark fra Klemma til eksisterende hytte på gnr./bnr. 45/6.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. desember 1978 nr. 17 om fredning av Storelimosen naturreservat, Marker kommune, Østfold og forskrift 22. desember 1978 nr. 12 om fredning av Svenken naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold.